U CHWAŁA nr XXI / 98 /2008

RADY  GMINY DORUCHÓW

z  dnia 30 grudnia 2008

 

 

W sprawie: udzielenia pomocy  finansowej  w 2009r

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 w związku z art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku  o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr.142 poz 1591 ze zm.)  oraz art.167 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia  30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr.249 poz. 2104  ze zm.) Rada  Gminy uchwala ,co następuje:

 

§ 1

 

 

Udziela się Powiatowi Ostrzeszowskiemu pomocy finansowej w wysokości

103.600,- z przeznaczeniem na:

 

 

1.      budowę następujących chodników :

    

 

       - 40.000,-  przy drodze Doruchów – Przytocznica

       - 50.000,-  przy drodze Doruchów – Emilianów

 

2.      13.600,-  na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów  wydania nowego prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego  w związku ze zmianami administracyjnymi dla mieszkańców wsi Stara Kuźnica I i II, Kuźnica Stara oraz Torzeniec PGR.

 

 

 

 

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały  powierza się  Wójtowi  Gminy.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy w Doruchowie nr XXII / 98 /2008

z dnia 30 grudnia 2008

 

 

            Gmina Doruchów udziela Samorządowi Powiatu Ostrzeszowskiego pomocy finansowej w kwocie 90.000,- na budowę chodników przydrożnych przy dogach powiatowych Doruchów- Przytocznica i Doruchów- Emilianów o dużym

natężeniu ruchu.

Ich realizacja wpłynie wydatnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu.

 

W związku ze zmianami  administracyjnymi naszej gminy ( zmiana nazw miejscowości i nr nieruchomości) zachodzi potrzeba wymiany praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla mieszkańców zamieszkałych w obszarze zmian tj. wsi Stara Kuźnica I i II, Kuźnica Stara oraz Torzeniec PGR.

Jest to zmiana nie zawiniona przez mieszkańców,  Rada Powiatu podjęła Uchwałę zwalniającą mieszkańców z opłat , dlatego też na częściowe pokrycie

tych kosztów gmina udziela pomocy finansowej w wysokości 13.600,-

 

            Mając powyższe na uwadze, jak również rozumiejąc trudną sytuację finansową samorządu powiatowego podjęcie uchwały o udzielenie pomocy finansowej jest uzasadnione.