Symbol:
3118

Wydział:
Referat Finansowo-Księgowy

Podstawa prawna:
1. Art. 306 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tekst jedn. (Dz. U. z 2018 r. poz . 1044 z późn. zm.)


Opłaty:
opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 21 zł od każdego egzamplarza

Termin odpowiedzi:
bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni

Jednostka odpowiadająca:
podinspektor ds. księgowości podatkowej

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Wójta Gminy Doruchów.

Uwagi:
brak

Dokumenty
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości. (wymagany)