Symbol:
3140

Wydział:
Referat Finansowo - Księgowy

Podstawa prawna:
1. Art. 306 a z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)


Opłaty:
opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17 zł

Termin odpowiedzi:
bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni

Jednostka odpowiadająca:
podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania zaświadzcenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Wójta Gminy Doruchów.

Uwagi:
Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie cz. II kol. 4 pkt. 11 ustawy o opłacie skarbowej, także opłacie skarbowej nie podlegają czynności wymienione w art. 2 ustawy o opłacie skarbowej (m. in. w sprawach alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, a także w sprawach nauki i szkolnictwa).

Dokumenty
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia. (wymagany)