Symbol:
3153.1.

Wydział:
Referat Finansowo - Księgowy

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 2188 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r., poz.2466).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. (Dz.U z 2020 r., poz. 2435).


Opłaty:
brak

Termin odpowiedzi:
30 dni - wydana decyzja administracyjna

Jednostka odpowiadająca:
podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Doruchów


Uwagi:
Termin składania wniosków:

1. od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

2. od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.


Dokumenty
  • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. (wymagany)

  • Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (wymagany)

  • Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 2 przedmiotowej ustawy (wymagany)

  • Inne - oświadczenie do uzyskania pomocy publicznej , umowy dzierżawy albo oświadczenie o wielkości dzierżawionych użytków rolnych (wymagany)