U C H W A Ł A  Nr XXIV /104/ 2009

                                      RADY  GMINY   w  DORUCHOWIE

                                            z dnia 25 marca 2009

 

 

 

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009

 

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 08  marca 1990 r.

o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. Nr  142 , poz.1591  z  2001r. z późń.zm. )

 uchwala się ,co następuje :

 

§ 1

 

 

W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr XXII/99/2008 z dnia 30 grudnia 2008

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2009,

wprowadza się następujące zmiany:

 

 

 Zwiększa się dochody gminy o kwotę                                            231.755,- zł   

      w tym: dotacje na zadania zlecone zmniejsza się o kwotę               2.400, -zł     

             

 W związku z powyższym  §1 ust.1,2 i 3 otrzymuje

 nowe brzmienie:

 

  ''1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2009

        w wysokości                                                                          12.874.433,- zł

        z tego:

         - dochody bieżące w kwocie                    12.864.433,-zł

         - dochody majątkowe w kwocie                      10.000,-zł

   

   2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały

 

   3. Dochody , o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:   

 

- dotacje celowe  na realizację zadań z zakresu

     adm. rządowej i innych zadań zleconych

     ustawami w z wysokości                                                      1.963.708,-zł

     zgodnie załącznikiem nr 3 „

 

 

                                                           § 2

 

 

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę                                    -    1.427.712,-zł

    w tym: wydatki na zadania zlecone zmniejsza się o kwotę     -        2.400,- zł    

 

W związku z powyższym  § 2 ust.1,2 pkt 1 lit. a i pkt 2

oraz ust.3 otrzymuje nowe brzmienie:

 

  „1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009

        w wysokości                                                                    16.273.336,- zł

         zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

 

   2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

  

1)wydatki bieżące w wysokości                         11.565.616,- zł,

   w tym na:

 

a)     wydatki osobowe i pochodne od

     wynagrodzeń                                            5.418.368,-,- zł

 

 

 

       2) wydatki majątkowe w 2009 r w wysokości       4.707.720,- zł

           zgodnie z załącznikiem nr 5

 

   3.  Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:

        wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

        administracji rządowej i innych  zadań zleconych  1.963.708,-zł

        ustawami  w wysokości                                           

        zgodnie z załącznikiem nr 3 „

 

 

                                               §  3

 

 

 

 W  załączniku nr 1 i 3 do Uchwały  Rady Gminy Nr XXII/ 99 /2008 z dnia 30 grudnia 2008  dokonuje się następujących zmian:

 

Zwiększa się dochody o kwotę:                                      238.890,  

 

Dz. 758 rozdz.75801 § 2920                                              202.232,-  

Dz. 852 rozdz 85212 § 2010                                                  4.700,-                                           

Dz. 852 rozdz 85214 § 2030                                                     300,-

Dz. 854 rozdz.85415 § 2030                                               31.658,-                                   

 

Zmniejsza się dochody o kwotę:                                        7.135,-

                                 

Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010                                                      35,- 

Dz. 852 rozdz  85213 § 2010                                                    300.- 

Dz. 852 rozdz  85214 § 2010                                                 6.800.- 

 

 W  załączniku nr 2 i 3 do Uchwały  Rady Gminy Nr XXII/ 99/2008 z dnia 30 grudnia 2008  dokonuje się następujących zmian:

 

                

Zwiększa się wydatki o kwotę                                       1.434.847,-

 

 

 Dz.600 rozdz. 60016 § 4210                                                 5.000,-

                                   § 4270                                                 4.000,-               

                                   § 6050                                          1.245.000,-

                                    

Dz. 710 rozdz. 71004 § 4300                                               20.000,-

 

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060                                               12.000,- 

 

Dz. 851 rozdz.85154 § 4210                                                 11.793,- 

  

Dz. 852 rozdz 85212 § 3110   zad.zlecone                           4.700,-                                            

Dz. 852 rozdz 85214 § 3110                                                     300,- 

                                    

Dz.854 rozdz. 85415 § 3240                                                38.658,- 

                                                 

                                     

Dz .900 rozdz. 90001 § 4300                                               35.000,-

                                   § 6050                                               15.000,-

                                  

Dz.900 rozdz. 90002 § 4300                                                 8.000,-

                                  § 6610                                               10.396,-                           

 

Dz.900 rozdz.90015 § 6050                                                  25.000,-   

 

 

 

 

Zmniejsza się wydatki o kwotę                                           7.135,-

 

zadania zlecone                 

           

Dz. 852 rozdz  85213 § 4130                                                    300.- 

Dz. 852 rozdz  85214 § 3110                                                 6.800.- 

 

zadania własne

Dz.750 rozdz. 75023 § 4300                                                       35,-

 

Dokonuje się następujących zmian w budżecie (przeniesienia w planie wydatków)

 

Zmniejsza się wydatki o kwotę                           5.659,-

 

Dz 754 rozdz.75412 § 4210                                                4.524,-

Dz.851 rozdz.85154 § 4210                                                1.135,-

         

             

 

Zwiększa się wydatki o kwotę                            5.659,-

 

Dz 754 rozdz.75412 § 6060                                                4.524,-

 

Dz.851 rozdz.85154 § 4110                                                  115,-

                                 § 4120                                                    20,-

                            § 4170                                                1.000,-                                           

                                                      § 4

 

 

 

 

3) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

 

  „1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

      Kwocie 72.000,- i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki

      rozwiązywania problemów alkoholowych  wysokości 80.753,- zł.

 

   2.Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie

      przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.040.- zł „

 

                                             §  5

 

4) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

 

   „1.Deficyt budżetu gminy w kwocie 3.398.903,- zostanie sfinansowany

       przychodami  tytułu pożyczki  z W.F.O.Ś i GW,  kredytu bankowego,

       nadwyżki wolnych środków na rachunku bankowym i nadwyżki budżetowej.

              

   2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr

 

                                                   §  6

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

                                                   §   7

              

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

                                                                                             Załącznik Nr 4

                                                                                            do Uchwały Rady Gminy

                                                                                            Nr XXIV/104/2009                                                             

                                                                                            z dnia 25 marca 2009 

 

  

    PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FIN. BUDŻETU

                                          w  2009

 

PRZYCHODY

  

952  z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku              2.600.000,-         

955  przychody z innych rozliczeń krajowych                           847.053,-

957  nadwyżki z lat ubiegłych                                                   348.904,-               

                                                                                                 -----------------------

                                                RAZEM                                         

                                                                                                         3.795.957,-

                                                                                                   =============

 

 

ROZCHODY

992 spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów            

      

      na:

                                                   

                               

- budowę kanalizacji                                                   100.625,-                            

        - budowę gimnazjum                                                    71.429,-            

                                                                                                                                                                                            

        - budowę hali sportowej                                            225.000,-

                                                                                        ------------------------

                                            RAZEM                                     397.054,-

                                                                                      ==============

 

 

                                                                                           Załącznik nr 5                                                                                                           do Uchwały Rady Gminy

                                                                                                 Nr XXIV / 104/2009

                                                                                                 z dnia 25 marca 2009

  

                     WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

           REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY  w 2009

 

  L.p

Nazwa zadania

Klasyfikacja

budżetowa

Kwota

  1.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Doruchowie

 

Dz.010

Rozdz. 01010

§ 6050

 

      640.000,-

  2.

Budowa wodociągu osiedlowego.

 

Dz.010

Rozdz. 01010

§ 6050

        60.000,-

 3. 

 

 

Pomoc dla Powiatu ostrzeszowskiego na budowę chodników:

-         Doruchów – Przytocznica

-         Doruchów Emilianów

 

 

Dz. 600

Rozdz. 60014

§ 6300

 

 

 

 

      40.000,-

      50.000,-

  4.

Budowa dróg :

 

2)     Doruchów ul. Nowa,Spokojna,Zielona,Polna

 

-         Torzeniec -Rudniczysko

 

 

 

Dz. 600

Rozdz. 60016

§ 6050

 

 

 

  

     585.000,-

  

     460.000,-

5.

Opracowanie dokumentacji i budowa
dróg :

 

- Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Przytocznica- Stara Kuźnica ca 2800

 

- Opracowanie dokumentacji i budowa następujących dróg:

 

Stara Kuźnica las ca 1350 m

Torzeniec Babiniec ca 400 m

Stara Kuźnica Skiera ca 250 m

Oświęcim w kierunku mostu ca 250 m

Tokarzew Piaski ca 850 m

 

Dz. 600

Rozdz. 60016

§ 6050

1.200.000,-

  

6.

 

Budowa chodników; ul.Lipowa i Łąkowa

 

 

Dz. 600

Rozdz. 60016

§ 6050

 

   

      205.000,-  

   7.

Budowa chodnika w Tokarzewie ca 150 m

 

 

Dz. 600

Rozdz. 60016

§ 6050

 

   

       30.000,-

  8.

Opracowanie projektu zagospodarowania placu w centrum Doruchowa ( parking )

 

Dz. 600

Rozdz. 60016

§ 6050

 

       15.000,-

  9.

Zakup pamięci do  komputerów i programów komputerowych

 

 

 

Dz. 750

Rozdz.75023

6060

  

         8.300,-

  10.

Zakup samochodu dostawczego

 

Dz. 750

Rozdz.75023

6060

      30.000,-

  11.

Zakup centralki telefonicznej do

Urzędu Gminy

Dz. 750

Rozdz.75023

6060

      12.000,-

  12.

Dotacja do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie na zakup samochodu specjalnego – podnośnik SHD 25.

Dz. 754

Rozdz.75411

6620

   

       6.000,-

  13.

Budowa Remizy Strażackiej  wraz

 z świetlicą wiejską w Plugawicach

 

 

Dz.754

Rozdz.75412

6050

 

    200.000,-

   14

Zakup chłodni.

Dz. 754 rozdz.75412

§ 6060

       4.524,-

  15

 

Zakup kserokopiarki dla potrzeb Sekretariatu Szkoły w Doruchowie

 

 

Dz.801

Rozdz.80101

§ 6060

    

    

        6.000,-

  16.

Zakup programu komputerowego do biblioteki w Szkole Podstawowej Doruchów

 

Dz.801

Rozdz.80101

§ 6060

       2.500,-

  17.

Zakup zestawu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Torzeńcu

Dz.801

Rozdz.80101

§ 6060

       3.000,-

  18.

Zakup zestawu komputerowego  wraz z oprogramowaniem do Gimnazjum

Dz.801

Rozdz.80110

§ 6060

       7.000,-

  19.

Zakup zestawu komputerowego do  Zespołu Oświatowo - administracyjnego

Dz.801

Rozdz.80114

§ 6060

       3.000,-

  20.

 

 

 

 

 

Budowa kanalizacji

-        Dąbrówka – Zalesie

 

 

 

Dz.900

Rozdz.90001

§ 6050

 

 

   590.000,-

     

  21.

Opracowanie dokumentacji na budowę  kanalizacji  Emilianów  ca 1500 m

 

Dz.900

Rozdz.90001

§ 6050

 

     15.000,-

  22.

Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego:

- Emilianów do granicy gm. Kępno

- Dąbrówka Stara Kuźnica

 

 

Dz.900

Rozdz.90015

§ 6050

 

 

 

 

    25.000,-

  23.

Budowa „Zakładu Zagospodarowania odpadów w Olszowej” – Porozumienie

Między gminne

Dz.900

Rozdz.90002

§ 6610

 

   

   10.396,-

  24.

Rozbudowa Domu Ludowego w Torzeńcu

 

Dz.921

Rozdz.92109

§ 6220

 

   500.000,-

 

            

             R A Z E M

         

    

 

  4.707.720,-

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy   Nr XXIV / 104/2009 z dnia 25 marca 2009 r

 

Ogółem budżet gminy zwiększa się - dochody o kwotę 231.755,- (238.890,- minus 7.135,-) wydatki zwiększa się o kwotę 1.427.712,-  ( 1.434.847,-  minus 7.135,-)

 

Zwiększone zostały następujące dochody:

 

-         202.232,-  subwencja oświatowa

-             4.700, - dotacja na zadania zlecone świadczenia rodzinne

-                300,-              świadczenia społeczne

-           31.658,-              na dof. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze

                       socjalnym     

      ---------------------

     238.890,-      razem

 

Zmniejszone zostały następujące dochody:

-       35,-  udziały w podatku dochodowym od osób fiz.

-    300,-   dotacje na ubezpieczenia zdrowotne

- 6.800,-   dotacja na zasiłki stałe  

 

7.135,-  razem

 

 

Na pokrycie deficytu budżetu wprowadza się nadwyżkę wolnych środki

na rachunku bankowym w wysokości 847.053,-, nadwyżkę budżetową w kwocie

348.904,- plus w/w dochody i  przeznacza się na następujące wydatki:

 

Zwiększa się wydatki z  przeznaczeniem na:

 

-     9.000,-  remont  przepustu na drodze Przykop:

 

-         1.245.000,- na zadania inwestycyjne na drogach:

w tym:

      1.200.000,- na:

 

              - opracowanie dokumentacji na budowę drogi drogę

                Przytocznica – Stara Kuźnica ca 2800 m

              

         

              -Opracowanie dokumentacji i budowa następujących dróg :

               

                Stara Kuźnica las ca 1350 m

                Torzeniec Babiniec ca    400 m

                Stara Kuźnica Skiera   ca  250 m

                Oświęcim  w kierunku mostu ca  250m

                Tokarzew Piaski ca 850 m

 

          30.000,- Budowa chodnika w Tokarzewie ca 150 m

          15.000,- opracowanie projektu zagospodarowania placu w centrum

                        Doruchowa ( parking ,plac handlowy)

 

- 20.000,- rozpoczęcie aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego gminy

 

- 12.000,- zakup centralki telefonicznej dla Urzędu Gminy

 

- 11.793,- na zakup sprzętu na place zabaw dla dzieci w Przytocznicy, Oświęcimiu

                I Doruchowie

 

-   4.700,- świadczenia rodzinne

 

-      300,- zasiłki okresowe

 

- 38.658,-  pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 31.658,- i 7.000,-

                 na stypendia dla najlepszych uczniów

 

- 35.000,- opracowanie projektu rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie gminy

 

- 15.000,- opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji Emilianów ca 1500m

 

-   8.000,- dofinansowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych

 

- 10.396,- „Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej” Gm. Kępno

                  -porozumienie międzygminne

 

- 25.000,- opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego:

                - Emilianów do granicy z Gm. Kępno

                - Dąbrówka -Stara Kuźnica

 

Zmniejszenia wydatków dokonuje się na kwotę 7.135,- w związku ze zmianą dotacji na ten cel oraz zmniejszeniem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 

Zmniejszenia i zwiększenia między rozdziałami  dokonuje się na kwotę 5.659,-

 

wg. wyszczególnionej klasyfikacji z przeznaczeniem na:

 

-      4.524,- zakup chłodni do OSP Tokarzew

-      1.135,- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne

 

 

Ponadto zmniejsza się wydatki na zadaniu  „Budowa dróg Doruchów ul. Nowa, Spokojna, Zielona, Polna” o kwotę  150.000,-  i przeznacza na „ Budowę chodników ul.Lipowa i Łąkowa” kwotę 150.000,-