Symbol:
SO. 51153

Wydział:
Ewidencja Ludności

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zmianami).
2. Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 42, poz. 388)


Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
Decyzją o wpisaniu do rejestru wyborców, w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiadająca:
podinspektor ds. ewidencji lidności, dowodów osobistych i obrony cywilnej

Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego za naszym pośrednictwem, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
brak

Dokumenty
  • Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

  • Dokument tożsamości (do wglądu)