Symbol:
SO. 5110-15

Wydział:
Ewidencja Ludności

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późń. zm.).
2. Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. Nr 225, poz. 1635).


Opłaty:
Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości - 17 zł.
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).


Termin odpowiedzi:
Termin załatwienia sprawy wynosi 7 dni od daty wpływu podania.

Odmowa wydania zaświadczenia, bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.


Jednostka odpowiadająca:
podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i obrony cywilnej

Tryb odwoławczy:
Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem tutejszego urzedu gminy.

Uwagi:
Brak

Dokumenty
  • Podanie od osoby posiadającej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu okreslonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym i dołączeniu jego kserokopii do podania) oraz dowód uiszczenia opłaty.