O G Ł O S Z E N I E

 

Działając na podstawie :

- art. 27, art. 28 ust. 1-3, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, 2 i 4, art. 40 ust. 1  pkt 1 oraz ust. 2 i 3,   

   art. 41  ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia    

   1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst  jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 r.,                 

   poz. 2603 ze zm. );

- § 3 ust. 1, § 4 ust. 1-9, § 6 ust. 1, 3  i 7, § 8 ust. 1, § 13  rozporządzenia Rady  

  Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania

  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 );

- Uchwały Nr XXIV/109/2009 Rady Gminy Doruchów z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie 

  sprzedaży nieruchomości

podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie

o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży

nieruchomości gruntowej położonej w Doruchowie.

Nieruchomość jest własnością Gminy Doruchów:

·         działka nr 723/3 zapisana w księdze wieczystej KW 36 505 o powierzchni   0,05.00 ha,

       w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod

       zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych  - 1.58 MN .                           

Informuje, że przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 24.06.2009 r.  /tj. środa / o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Doruchowie, pokój nr 20. 

Cena wywoławcza nieruchomości – 30 000,00 zł.

Wysokość wadium wynosi 5 000,00 zł .Postąpienie wynosi  minimum 500,00 zł .  

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w ww. wysokości na konto Gminy  Doruchów, nr konta 12 1090 1173 0000 0000 1700 6084 . Wadium winno wpłynąć na konto Gminy najpóźniej w dniu 12.06.2009 r.

Przystępujący do przetargu winien posiadać do okazania komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód osobisty.  Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Cena sprzedaży płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej na konto Gminy Doruchów  nr konta : B.Z.  WBK  S.A. I Oddział Ostrzeszów , nr konta 68 1090 1173 0000 0000 1700 5755 .

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia  się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

W ciągu 21 dni od daty przetargu zostanie ustalony termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości . Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.

Na przetarg należy przybyć z dowodem tożsamości oraz należy przedłożyć dowód wpłaty wadium .

Organizator przetargu może odwołać przetarg zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Informacja – pokój nr 9 w Urzędzie Gminy w Doruchowie, tel. (062) 731-51-66 .

 

                                                                                                    

                                                                                  Wójt Gminy Doruchów

                                                                                  mgr  Józef  Wilkosz