UCHWAŁA Nr XXVI/ 116 /2009

 RADY GMINY w DORUCHOWIE

      z dnia 21 maja 2009

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 , póz. 1591  z 2001 r. z późń.zm.)

uchwala się, co następuje:

§1

W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr XXII/99/2008 z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2009 zmienionym Uchwałą nr XXIV/104/2009 z dnia 25 marca 2009 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009,

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody gminy o kwotę      -                                    186.219,-
    
w tym: dotacje na zadania zlecone o kwotę       -                         179.619,-zł

W związku z powyższym § 1 pkt 1,2 i 3 otrzymuje nowe brzmienie:

"1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2009

w wysokości                                                                                  13.060.652,-                                                                                                                                             
z tego:

- dochody bieżące w kwocie                                    13.050.652,-zł

- dochody majątkowe w kwocie                                     10.000,-zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały

3. Dochody , o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu

adm. rządowej i innych zadań zleconych

ustawami w z wysokości                                    2.143.327,-zł

zgodnie załącznikiem nr 3 „


§ 2

 Zwiększa się wydatki gminy o kwotę                                             -   186.219,- zł
w tym: wydatki na zadania zlecone zwiększa się o kwotę               -   179. 619,-zł

W związku z powyższym § 2 ust.1,2 pkt 1 lit.a oraz ust.3

 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009       

w wysokości                                                                               16.459.555,-zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)wydatki bieżące w wysokości                                      11.751.835,-                 w tym na:

a) wydatki osobowe i pochodne od

wynagrodzeń                                                        5.424.100,- zł  

 

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości                                               2.143.327,-zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 „        

 

§ 3.

W załączniku nr 1 i 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/ 99 /2008 z dnia 30 grudnia 2008 dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się dochody o kwotę:                                                           186.219,-

Dz.010rozdz.01095 § 2010                                                         170.849,-

Dz.751rozdz 75113 § 2010                                                                8.770,-

Dz.852 rozdz.85219  § 2030                                                              2.900,-

Dz.852 rozdz.85295  § 2030                                                              3.700,-

 

 

 

 

 

 

W załączniku nr 2 i 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/ 99 /2008 z dnia 30 grudnia 2008 dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się wydatki o kwotę                                                  186.219,-

W tym:                                                       

Zadania własne                                                                                   6.600,-

 

Dz.852 rozdz.85295 § 3110                                                                    3.700,-

Dz.750 rozdz.75023 § 4170                                                                     2.900,-

 

 

Na zadania zlecone                                                                    179.619,-

 

Dz.010 rozdz.01095   § 4110                                                                                344,-                                                                  § 4120                                                                       56,-     

§ 4170                                                                             2.276,-                    

§ 4210                                                                                148,-                                           

§ 4300                                                                                   74,-  

§ 4430                                                                          167.499,-                                                      

§ 4740                                                                                 120,-                               

§ 4750                                                                                 332,      

 

 Dz.751rozdz 75113 § 3030                                                                     4.500,-

                                   § 4110                                                                      258,-                                                                § 4120                                                                        42,-

§ 4170                                                                              1.709,- 

§ 4210                                                                              1.715,-       

§ 4300                                                                                 110,-

§ 4370                                                                                   50,-                                        § 4410                                                                        386,-                                                                  

                                                                       

 

 

 

Dokonuje się następujących zmian w budżecie (przeniesienia w planie wydatków)

 

 

Zmniejsza się wydatki o kwotę                                                     2.346,-Dz.801 rozdz. 80104 § 4040                                                                 1.853,-

                                  § 4300                                                                       93,-

Dz.852 rozdz.85212  § 4270 zad. zlecone                                             400,-

Zwiększa się wydatki o kwotę                                                          2.346,-                     

Dz. 801 rozdz. 80104  §  2310                                                                 1.946,-                             

Dz.852 rozdz. 85212  §  4750 zad. zlecone                                            400,-

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr XXVI / 116 /2009 z dnia 21 maja 2009 r

 

Ogółem budżet gminy zwiększa się – dochody i wydatki8 o kwotę 186.219,-.

 

Zwiększone zostały następujące dochody:

 

     -     170.849,- zwrot podatku zawartego w cenie oleju napędowego

                 wykorzystanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów

                 postępowania sprawie zwrotu poniesionych przez gminy.

-         4.270,-  dotacja związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów

                       posłów do Parlamentu Europejskiego

-         4.500,-  dotacja na diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych

-         2.900,- dotacja na utrzymanie GOPS

      -         3.700,- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa

                 w zakresie dożywiania”..

 

Powyższą kwotę dochodów przeznacza się na następujące wydatki:

-       4270,- na pokrycie wydatków związanych z  przygotowaniem i przeprowadzeniem

                   Wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

                   W tym:

                    -  2.009,- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla pracowników

                                  wykonujących obsługę OKW

                    - 1.715,- zakup materiałów biurowych, parawany. płótna, kwiaty,

                                  wyżywienie Komisji

                     -   110,- usługi pocztowe, wykonanie obwieszczeń

                     -     50,- usługi telefoniczne

                     -    386,- podróże służbowe.

 

-   2.900,- przyznana dotacja za wynagrodzenia  pracowników GOPS została przeznaczona

                 na wynagrodzenia bezosobowe w Urzędzie Gminy , wydatki na wynagrodzenia

                dla pracowników GOPS zostały zabezpieczono ze środków gminy przy

                uchwalaniu  budżetu.

 

 - 3.700,- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa

                     w zakresie dożywiania”.

 

zadania zlecone

-    wydatki w dz. 010 na wydatki związane ze zwrotem akcyzy zawartej w cenie oleju

      napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów przygotowania

      wypłat poniesionych przez gminę.

 

 

 

 

Zmniejszenia i zwiększenia między rozdziałami dokonuje się na kwotę 2.346,-

wg. wyszczególnionej klasyfikacji z przeznaczeniem:

zadania własne

 

Dz.801 rozdz. 80104 § 4040                                                                 1.853,-

                                  § 4300                                                                       93,-

 

zadania zlecone

Dz.852 rozdz.85212 § 4270                                                                      400,-

 

 

Zwiększa się wydatki w następujących jednostkach budżetowych z przeznaczeniem na:

zadania własne

Dz. 801 rozdz. 80104  §  2310                                                                 1.946,-                             

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji udzielonej w 2009 r przez Gminę Grabów związanych z pobytem jednego dziecka z terenu naszej gminy,  które uczęszcza do publicznego przedszkola  prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Salezjanek .

 

zadania zlecone

Dz.852 rozdz.85212 § 4750                                      400,-

Na zakup tuszu do drukarek.