I n f o r m a c j a

o stanie porządku i czystości terenu Gminy Doruchów

                             
Zadanie Gminy jako podmiotu utrzymania czystości i porządku

 

obejmuje funkcje:

 - stanowienia,


 
- zarządzania,


 
- organizowania obsługi komunalnej  oraz wykonawstwa systemem 
 gospodarczym lub zleceniowym jej zadań  inwestycyjnych i eksploatacyjnych

służącym utrzymaniu czystości i porządku 
w gminie.


  Jako administrator gmina ma organizować realizację zadań utrzymania  czystości i porządku na swoim  terenie i tworzyć niezbędne ku temu 

warunki. W tym zakresie Rada Gminy w Doruchowie przyjęła zasady  utrzymania czystości

i porządku dla Naszej Gminy w dniu 30 maja 1997 roku - Uchwałą   Nr XXVIII/142/97,  na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U.Nr 132, poz. 622
 wraz z zmianami/. 


Utrzymanie czystości i porządku w gminie jest zadaniem społecznym, którego powodzenie zależy od współdziałania wielu podmiotów o różnej

działalności.


 
Znacząca rola jako podmiotowi utrzymania czystości i porządku w gminie przypada właścicielowi  nieruchomości.


W rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach przez właściciela nieruchomości, rozumie się  także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostkę organizacyjną i osobę

fizyczną  posiadającą  nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a  także  inny  podmiot  władający nieruchomością .

 

Zadania  przyjęte  uchwałą Rady  Gminy  w   zakresie  utrzymania czystości

 
i porządku  w gminie dla władających nieruchomościami to:                            

 

1/ utrzymanie czystości i porządku na terenach nieruchomości,

 

2/ oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych           

 

    zanieczyszczeń z   chodników i innych przejść położonych wzdłuż   

 

    nieruchomości,         

 

3/ wyposażenie nieruchomości w  stałe lub przenośne pojemniki służące

 

    do gromadzenia nieczystości stałych oraz utrzymywanie  tych urządzeń

 

    w odpowiednim stanie sanitarnym,

 

4/ podłączenie nieruchomości  do gminnej sieci kanalizacyjnej, 

 

a w przypadku   jej braku  wyposażenie nieruchomości w bezodpływowe 

 

 zbiorniki    nieczystości   płynnych,

 

5/ przechowywanie umów i innych dowodów za dostarczanie odpadów 

 

    komunalnych lub usługi usuwania z nieruchomości tych odpadów  na

 

    zalegalizowane  składowisko odpadów,

 

6/ posypywanie piaskiem oblodzonych chodników,

 

7/ przeprowadzenie deratyzacji w magazynach zbożowych,  paszowych, 

 

   śmietnikach i innych pomieszczeniach przynajmniej dwa razy w ciągu

 

   roku  w okresie wiosennym i jesiennym poprzez specjalistyczne jednostki,

 

8/ trzymanie na uwięzi lub w trwale i skutecznie zabezpieczonych obiektach

 

   zwierząt domowych, w szczególności psów,

 

9/utrzymywanie na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierząt 

 

   gospodarskich wyłącznie dla potrzeb własnych, zapewniając ochronę  

 

 przed uciążliwościami związanymi z bytowaniem tych zwierząt ,

 

a w szczególności składowaniem odchodów tych zwierząt w przeznaczonym                      

 

do tego celu boksie oraz zabezpieczenie tych odchodów przed wypłukiwaniem

 

i  rozwiewaniem.    

 

W myśl  przepisów ustawy  przedmiotem utrzymania czystości i porządku


w gminie są zadania:

 

1.Budowa, utrzymanie i eksploatacja składowisk odpadów komunalnych.

 

Na składowisko  odpadów komunalnych w Doruchowie w  ubiegłym  roku  przyjętych zostało 284,2 ton

 

odpadów  /co stanowi 1136,8 m3/ ,  w tym:  121,25 t.  przyjętych  zostało  nieodpłatnie w kwietniu  w związku z apelem Przewodniczącego Zarządu

Gminy o bezpłatnym odbiorze odpadów.   Odpady przyjmowane nieodpłatnie pochodzą  ze: szkół, przedszkola, cmentarza, urzędu oraz od

mieszkańców i jednostek org.

 

Ilość przyjętych odpadów nieodpłatnych stanowi 1/2 wszystkich przyjętych odpadów w 2002 roku.                                                     


Ponadto w okresie od 10 kwietnia do 10 maja bieżącego roku, podobnie jak

w ubiegłym roku przyjmowane są odpady nieodpłatnie. Ogłoszenia w tym zakresie zostały  rozesłane do wszystkich sołtysów, jak  również

rozwieszono na tablicach ogłoszeń UG.  

 

 

 Obecnie wysypisko czynne jest:


- w dni robocze : czwartek     od godz.           11-tej     do   15-tej

 

- w dni wolne  : sobota           od godz.           10-tej     do    17-tej

 

W okresie bezpłatnego odbioru odpadów wysypisko czynne jest dodatkowo


w piątek w godzinach od  11-tej  do  15-tej.


Odpłatność z  tytułu przyjmowanych tylko z terenu Naszej  Gminy


 
przedstawia się:


- od ludności indywidualnej i jednostek budżetowych z terenu gminy za 

    1m3  odpadów    -   1,00 


- od innych jednostek gospodarczych z terenu gminy za 1 m3   -  5,00 

 


Za przyjęte odpady  na konto gminy wpłynęła kwota w wysokości 865,61 zł, natomiast  poniesione koszty  zamknięte  zostały  kwotą  w wysokości

10 118,00  zł na,  którą złożyły  się:

 

 - materiały  99,- zł  / środki czystości i środki do dezynfekcji /

 

 - energia     1 404,- zł                                                   

 

 - usługi remontowe   600,- zł / naprawa pompy/

 

 - pozostałe usługi  5 346,-  zł /   w tym:

 

-  plantowanie wysypiska - 3 697,- zł

 

-  analiza w zakresie badań wód,powietrza i gleby 1 600,- zł

 

- przegląd gaśnic  49,- 

 

- różne opłaty i składki :  3 269,00 zł  / opłaty ekologiczne do Urzędu          

 

   Marszałkowskiego w Poznaniu /.

 

Wynagrodzenie pracownika obsługującego wysypisko nie powiększa kosztów poniesionych na utrzymanie wysypiska,  gdyż jest w płacach

administracji.

 

Obecnie jeśli chodzi o funkcjonowanie tego wysypiska to można ocenić   na poziomie dobrym.  Nie ma też zastrzeżeń ze strony Wojewódzkiego

Inspektoratu    Ochrony Środowiska -Delegatury w Kaliszu oraz Inspekcji Sanitarnej.                                     

 

 

2.Podłączenie nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej a w przypadku 

 

   jej braku  wyposażenie nieruchomości w bezodpływowe zbiorniki

 

   nieczystości płynnych.

 

 

Oczyszczalnia  obecnie pracuje prawidłowo. Obsługiwana jest przez pracowników Pana Niełacnego i Pana Rogalewskiego na zasadzie

poszerzenia obecnych nałożonych obowiązków, jednak bez dodatkowych obciążeń płacowych.


Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 4,6 km . Przyłączonych jest   łącznie 220 gospodarstw domowych. 

 

W 2002 r. zakończono prace  związane z przygotowaniem dokumentacji


projektowej  i kosztorysowej  na pozostałe ulice tj. - dalsza część ul.Ostrzeszowskiej, ul.Rzemieślnicza, Leśna, Parkowa, Tokarska,  Nowa, Rolna,

Polna, Spokojna,  Zielona, Kępińska.  Poniesione wydatki na ten cel to kwota  18 286,00 zł.

 


Obecnie została zatwierdzona procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w

Poznaniu oraz przygotowywana jest  umowa do podpisania  z wykonawcą .


W/wym. inwestycja odbywać się będzie przy wsparciu środków finansowych


 
z SAPARD.

 

 

3.Odbiór odpadów komunalnych.

 

 

Na wywożenie odpadów stałych i płynnych z terenu gminy otrzymał zezwolenie Pan Rybczak Kazimierz  zam. Doruchów na czas nieokreślony,

którego zobowiązano jednocześnie do:

 

- zawierania umów z rolnikami i innymi właścicielami nieruchomości,   

 

  jednostkami  gospodarczymi i budżetowymi  z terenu gminy na odpłatne  

 

- wywożenie własnym transportem na składowisko gminne,

 

-  przystosowania własnych środków transportowych do bezpośredniego ich 

 

wywozu przed wypadaniem,  rozwiewaniem, itp.

 

- wydawania pokwitowań dostawcom odpadów,

 

- przeprowadzania dezynfekcji i deratyzacji opróżnionych pojemników,  

 

  środków transportowych,

 

- upoważniono również Pana Rybczaka do odpłatnego zaopatrywania

 

właścicieli nieruchomości w pojemniki na odpady stałe.

 

Ponadto z Panem Rybczak Kazimierzem podpisana została umowa na wywóz odpadów ciekłych, ktora upoważnia go do odbioru ścieków

komunalnych z terenu naszej gminy, a także określa szczegółowo jakie ścieki mogą być dowożone na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w

Doruchowie oraz przewiduje sankcje karne z tytułu naruszenia warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących 

mienie komunalne.

 

Odpłatność za zrzut ścieków na oczyszczalnię przedstawia Uchwała RG Doruchów Nr XXVI/145/2001 z dnia 29 czerwca 2001 roku.

 

Tej samej treści umowę podpisano ze  Spółdzielnią Kółek Rolniczych  w Doruchowie.

  

4.Deratyzacja terenów i pomieszczeń.

 

 

W  celu skutecznego przeprowadzenia akcji właściciele swoich posiadłości czy też jednostki gospodarcze, budżetowe itp. winny zaopatrywać się

w niezbędne środki
i sami organizować taką akcję. Osiągnięcie właściwego efektu zależeć będzie już od


zaangażowania całego społeczeństwa Gminy.

                                      

 

5.Zwierzęta trzymanie na uwięzi  lub w trwale i skutecznie zabezpieczonych obiektach   domowych, a w szczególności psów.

  

Postępowanie ze zwierzętami reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997roku    


o ochronie zwierząt /Dz.U.Nr 111, poz. 724 ze zmianami/, gdzie artykuł 10                    


 
tej ustawy   określa zasady utrzymywania psów rasy uznanej za agresywny, wymaga    zezwolenia właściwego organu gminy.

 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji objętych zostało 11 ras psów uznanych za agresywne. W 2002 roku nie było

zgłoszeń  ww.  ras  psów celem wydania stosownych decyzji.

 

 

6. Utrzymanie czystości i porządku w obrębie  dróg 

 

 

Przez utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych rozumie się wykonywanie robót remontowych przywracających jej pierwotny stan

oraz robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odnośnie

zwalczania śliskości zimowej. Określone zostało w ustawie o drogach publicznych i generalnie należy do zarządców tych dróg.  

                                                           

 7. Oczyszczanie przystanków komunikacji samochodowej

 

 

Obowiązki utrzymania w czystości przystanków komunikacyjnych należą do przedsiębiorstw komunikacyjnych jako głównego

użytkownika.                        

 


Zadanie to nie jest realizowane przez Państwową Komunikację Samochodową,  i w zasadzie spada na  gminę. Dlatego też  pracownik

zatrudniony na 1/2 etatu , obsługujący wysypisko odpadów  komunalnych wykonuje dodatkowo prace porządkowe na  innych terenach

użyteczności publicznej w centrum Doruchowa  oraz okresowe  porządkowanie przystanków  PKS.


Uzyskanie  właściwych  efektów uzależnione jest    nie tylko  od działań administracyjnych,  ale  również od zrozumienia  społecznej potrzeby

dbania
o ład   i porządek   całego społeczeństwa i wszystkich podmiotów działających na terenie naszej gminy.                    

 

 

 

                                                                                     Doruchów, dnia 23.04.2003 r.