I n f o r m a c j a
                                       o stanie porządku i czystości terenu Gminy Doruchów
    
    Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U.Nr 132, poz. 622 wraz z zmianami/ nakłada na gminy i właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i ładu .     Z tego obowiązku wynikają dla gminy następujące  funkcje:                                                                  -stanowienia,                                                                                                                                    - zarządzania,                                                                                                                                 - organizowania obsługi komunalnej  oraz wykonawstwa systemem gospodarczym lub zleceniowym jej zadań inwestycyjnych i eksploatacyjnych służącym utrzymaniu czystości i porządku w gminie.                   Jako administrator gmina ma organizować realizację zadań utrzymania  czystości i porządku na swoim  terenie i tworzyć niezbędne ku temu warunki.                                                                                     W tym zakresie Rada Gminy w Doruchowie przyjęła zasady utrzymania czystości i porządku dla Naszej Gminy w dniu 30 maja 1997 roku - Uchwałą   Nr XXVIII/142/97,  na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .                                                              Znacząca rola w utrzymaniu czystości i porządku w gminie przypada właścicielowi  nieruchomości.             W rozumieniu w/w ustawy przez właściciela nieruchomości, rozumie się  właściciela, współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostkę organizacyjną i osobę fizyczną  posiadającą  nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a  także  inny  podmiot  władający nieruchomością .                              Zadania  przyjęte  uchwałą Rady  Gminy  w   zakresie  utrzymania czystości i porządku  w gminie dla władających nieruchomościami to:                                                                                                     1/ utrzymanie czystości i porządku na terenach nieruchomości,                                                            2/ oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych  zanieczyszczeń z   chodników i innych przejść położonych wzdłuż nieruchomości,                                                                                          3/ wyposażenie nieruchomości w  stałe lub przenośne pojemniki służące  do gromadzenia nieczystości stałych oraz utrzymywanie  tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym,                                         4/ podłączenie nieruchomości  do gminnej sieci kanalizacyjnej,  a w przypadku  jej braku nieruchomość należy wyposażyć w bezodpływowe zbiorniki nieczystości płynnych,                                                           5/ przechowywanie umów i innych dowodów za dostarczanie odpadów  komunalnych lub usługi usuwania z nieruchomości tych odpadów  na zalegalizowane  składowisko odpadów,                                                6/ posypywanie piaskiem oblodzonych chodników,                                                                             7/ przeprowadzenie deratyzacji w magazynach zbożowych,  paszowych, śmietnikach i innych mieszczeniach przynajmniej dwa razy w ciągu roku  w okresie wiosennym i jesiennym poprzez specjalistyczne jednostki, 8/trzymanie na uwięzi lub w trwale i skutecznie zabezpieczonych obiektach zwierząt domowych, w szczególności psów,                                                                                                         9/utrzymywanie na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierząt gospodarskich wyłącznie dla potrzeb własnych, zapewniając ochronę przed uciążliwościami związanymi z bytowaniem tych zwierząt, a w szczególności składowanie odchodów tych zwierząt w przeznaczonym do tego celu boksie oraz zabezpieczenie tych odchodów przed wypłukiwaniem i  rozwiewaniem .                                                    W myśl  przepisów w/w ustawy w zakresie utrzymania czystości i porządku  gminie przypadają następujące zadania:

1.Budowa, utrzymanie i eksploatacja składowisk odpadów komunalnych.                                           Na składowisko  odpadów komunalnych w Doruchowie w  2004 roku  przyjętych zostało 264,15 ton odpadów  /co stanowi ok. 1 056 m3/ ,  w tym:  21 ton  przyjętych  zostało  nieodpłatnie w okresie od 15 kwietnia do 15 maja 2004 r.  w związku z ogłoszeniem Wójta Gminy o bezpłatnym odbiorze odpadów.     W tym okresie przyjmowane były odpady od mieszkańców naszej gminy oraz podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Doruchów.                                                                                      Obecnie wysypisko czynne jest:                                                                                                         - w dni robocze   : czwartek  od godz.  11.00  do  15.00                                                                       - w dni wolne      : sobota    od godz.  10.00  do  17.00.                                                                      Na składowisko przyjmowane są odpady tylko od mieszkańców i jednostek gospodarczych pochodzących z terenu naszej  Gminy. Odpłatność z  tytułu przyjmowanych odpadów jest taka sama jak w roku ubiegłym     i przedstawia się  następująco :                                                                                                         - od ludności indywidualnej i jednostek budżetowych z terenu gminy za 1m3  odpadów  -  1,00  zł             - od innych jednostek gospodarczych z terenu gminy za 1 m3   -  5,00  zł.                                            Za przyjęte odpady  na konto gminy wpłynęła kwota w wysokości 1 068,15 zł, natomiast  poniesione koszty  zamknięte  zostały  kwotą  w wysokości 15 500,00  zł na,  którą złożyły  się:                                - materiały 214,00 zł /w tym środki czystości i środki do dezynfekcji/                                                     - energia     1 521,- zł                                                                                                                     - pozostałe usługi  9 311 zł /w tym plantowanie i równanie wysypiska , badanie wód z piezometrów, przegląd gaśnic /                                                                                                                             - różne opłaty i składki :  4 454,00 zł  / są to : opłaty za składowanie odpadów na składowisku odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, ubezpieczenie  /.                                        Koszty utrzymania wysypiska byłyby wyższe o wynagrodzenie pracownika obsługującego wysypisko, ale pozostaje ono w  płacach   administracji.                                                                                             W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawach : Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach zostaliśmy zobowiązani decyzją Starosty Ostrzeszowskiego do wykonania w terminie do dnia 31.12.2005 r. następujących elementów wchodzących w skład  infrastruktury składowiska:                                             - pas zieleni ochronnej min. 10 m. szerokości wokół składowiska,                                                          - waga samochodowa,                                                                                                                       - instalacja ujmująca gaz składowiskowy / urządzenia do odgazowywania  składowiska/                            - repety do badania osiadania powierzchni składowiska.                                                                       W roku 2004 nie było zastrzeżeń ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu  Ochrony Środowiska -Delegatury w Kaliszu oraz Inspekcji Sanitarnej.                

 2.Podłączenie nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej a w przypadku  jej braku  wyposażenie nieruchomości w bezodpływowe zbiorniki nieczystości płynnych.                                               Oczyszczalnia ścieków obsługiwana jest przez pracowników Pana Niełacnego i Pana Rogalewskiego na zasadzie poszerzenia obowiązków,  bez dodatkowych obciążeń płacowych.                                             W roku 2004 w wyniku przeprowadzonej kontroli przez WIOŚ w Kaliszu  badania próbek ścieków nie wykazały nieprawidłowości w pracy oczyszczalni .                                                                            Długość sieci kanalizacyjnej wynosi obecnie 14,93 km. ,w tym 4,6 km stanowi kanalizacja ogólnospławna, sanitarnej 7,96 km i deszczowej 2,37 km. W lipcu 2004 r. oddano do użytku odcinek kanalizacji sanitarnej wykonanej  wzdłuż ulicy Tokarskiej –dalsza część tej ulicy (część tej ulicy została skanalizowana w 2003 r.). Dokumentację na to zadanie wykonano w 2003 r. i wydatki na ten cel zamknęły się w kwocie  3 639 zł. W wyniku przetargu wykonawcą tego zadania zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, którego właścicielem jest Henryk Juskowiak z Nowej Wsi.  W/wym. inwestycja odbyła się z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska   w wysokości 38 tys. złotych.  Wartość robót budowlanych to  kwota 79 868,85 zł. 

 3.Odbiór odpadów komunalnych.                                                                                          Wywożeniem odpadów stałych i płynnych z terenu gminy zajmuje się Pan Rybczak Kazimierz  zam. Doruchów, który posiada niezbędne na to zadanie zezwolenie na czas nieokreślony. W związku z tym został zobowiązany  do:                                                                                                                   - zawierania umów z rolnikami i innymi właścicielami nieruchomości,  jednostkami  gospodarczymi i budżetowymi  z terenu gminy na odpłatne wywożenie własnym transportem na składowisko gminne,         -  przystosowania własnych środków transportowych do bezpośredniego ich wywozu przed wypadaniem,  rozwiewaniem, itp.                                                                                                                           - wydawania pokwitowań dostawcom odpadów,                                                                                     - przeprowadzania dezynfekcji i deratyzacji opróżnionych pojemników, środków transportowych,                  - upoważniono również Pana Rybczaka do odpłatnego zaopatrywania  właścicieli nieruchomości w pojemniki na odpady stałe.                                                                                                                     Ponadto  Pan Rybczak Kazimierz ma podpisaną umowę na wywóz odpadów ciekłych, która upoważnia go do odbioru ścieków komunalnych z terenu naszej gminy, a także określa szczegółowo jakie ścieki mogą być dowożone na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Doruchowie oraz przewiduje sankcje karne z tytułu naruszenia warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących  mienie komunalne.                                                                                                                                  Tej samej treści posiada umowę Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Doruchowie.                                         W styczniu 2004 r. wydano decyzję na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy firmie RETHMANN - Sanitech Poznań, ul. Górecka 104.        W listopadzie 2004 r. firma RETHMANN rozstawiła na terenie naszej gminy 15 kompletów pojemników na selektywną zbiórkę odpadów – na plastik i szkło kolorowe. W grudniu 2004 r. firma dokonała opróżniania kontenerów i podczas tej zbiórki uzyskano 1 800 kg szkła kolorowego i 205 kg plastiku . Z dniem 01.02. 2005 r. firma RETHMANN zmieniła nazwę na REMONDIS – Sanitech Poznań spółka z o. o. Miejsce siedziby tej spółki nie uległo zmianie.                                                                                                           W bieżącym roku pracownik Urzędu interweniował o częstsze opróżnianie zbiorników na selektywną zbiórkę odpadów oraz do firmy REMONDIS –Sanitech Poznań skierowany został wniosek o zwiększenie liczby kompletów tych pojemników, gdyż zauważa się przepełnienie niektórych punktów . Utworzenie nowych punktów selektywnej zbiórki pozwoliłoby odciążyć punkty, które obsługują dużą liczbę mieszkańców.           W czerwcu 2004 r. zorganizowana został zbiórka szkła przez uczniów z Gimnazjum w Doruchowie w której zebrano 7 250 kg szkła kolorowego.                                                                                             Urząd Gminy uczestniczył w tej zbiórce poprzez zorganizowanie transportu do poszczególnych punktów zbiórki szkła oraz poniósł koszty transportu.          

4.Deratyzacja terenów i pomieszczeń.                                                                                             W  celu skutecznego przeprowadzenia akcji właściciele swoich posiadłości czy też jednostki gospodarcze, budżetowe itp. winny zaopatrywać się w niezbędne środki i sami organizować taką akcję. Osiągnięcie właściwego efektu zależeć będzie już od zaangażowania całego społeczeństwa   Gminy.

6. Utrzymanie czystości i porządku w obrębie  dróg .                                                                      Przez utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych rozumie się wykonywanie robót remontowych przywracających jej pierwotny stan oraz robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odnośnie zwalczania śliskości zimowej. Określone zostało w ustawie o drogach publicznych i generalnie należy do zarządców tych dróg.                       Jednakże dbałość o zagospodarowanie poboczy dróg jest znikoma ze strony zarządców, wobec powyższego w roku 2004 w centrum Doruchowa pobocze wzdłuż ulicy Kaliskiej poczynając od ośrodka zdrowia i kończąc na ulicy Ostrzeszowskiej do parkingu przy Gminnej Spółdzielni " SCh" zostało obsadzone kwiatami rabatowymi oraz krzewami ozdobnymi.                                                                                              W ten sam sposób zagospodarowane zostało także skrzyżowanie z ulicą Tokarską .W robotach tych brali udział pracownicy robót publicznych oraz pracownicy Urzędu Gminy. Generalnie wykonane prace spotykają się z akceptacją mieszkańców , jednak stwierdzić należy, że wiele krzewów i kwiatów zostało skradzionych, zniszczonych przez ludność. W bieżącym roku także jest planowane posadzenie kwiatów rabatowych wzdłuż tych dróg oraz uzupełnienie skradzionych iglaków .    

 7. Oczyszczanie przystanków komunikacji samochodowej.                                                         Obowiązki utrzymania w czystości przystanków komunikacyjnych należą do przedsiębiorstw komunikacyjnych jako głównego użytkownika. Zadanie to nie jest realizowane przez Państwową Komunikację Samochodową,  i w zasadzie spada na  gminę.                                                               W roku 2004 porządkowanie przystanków autobusowych zostało przeprowadzone przez pracowników robót publicznych oraz osób kierowanych przez sąd w ramach godzin do odpracowywania kary.                 Uzyskanie  właściwych  efektów uzależnione jest nie tylko  od działań administracyjnych,  ale  również od zrozumienia  społecznej potrzeby dbania o ład   i porządek   całego społeczeństwa i wszystkich podmiotów działających na terenie naszej gminy.  Spotyka się przystanki autobusowe utrzymane w bardzo dobrym porządku , jak i bardzo zaniedbane . Stwierdzić należy, że przystanki autobusowe zostają niszczone, dewastowane  oraz wybijane są szyby .                                                                                              W 2004 roku została przeprowadzona akcja sprzątania parku, w której dużą aktywność wykazali uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Doruchowie . W kwietniu tego roku także przeprowadzono taką akcje z udziałem 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej i 20 uczniów z Gimnazjum w Doruchowie.                   W lipcu 2004 r. zakupiono kosze uliczne w ilości 25 szt., które w ilości 20 szt. zostały zamontowane obok ławek w parku, a pozostałe  5 szt. zostało rozstawionych w centrum Doruchowa . Koszty zakupu 25 szt. koszy zamknęły się w kwocie 4 910,50 zł . Montażem tych koszy zajęli się pracownicy robót publicznych . Dodać należy, że z zakupionych w lipcu 2003 r. ławek ustawionych w naszym parku jedna została skradziona już w styczniu 2004 r., natomiast 2 kosze z pośród zakupionych w lipcu 2004 r.  zostały spalone .

 Doruchów, dnia 21.04.2005 r.