Uznanie żołnierza (poborowego) za posiadającego na wyłącznym
utrzymaniu

 

Podstawa prawna:

 

art. 127 i 128, ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej
(tekst jednolity Dz.U. z 2004r.  Nr 241, poz.2416ze zmianą).

Wymagane dokumenty

 

  • Podanie o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  • Zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej (w przypadku żołnierza)
  • Karta powołania do czynnej służby wojskowej (w przypadku poborowego)
  • Odpis skrócony aktu małżeństwa, aktu urodzenia dziecka,
  • Zaświadczenie o wysokości dochodu miesięcznego członków rodziny,
  • Dowód osobisty do wglądu

 

Opłaty:

           

·        Zwolnienie z opłat

 

Termin załatwienia sprawy :

 

            Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

            Urząd Gminy właściwy ze względu na miejsce zameldowania żołnierza (poborowego)
            na pobyt stały lub czasowy pow. 2 m-cy

 

 

UWAGI:

           

            Zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej wydaje właściwa wojskowa komenda 
           uzupełnień lub jednostka wojskowa w której żołnierz pełni służbę.