U C H W A Ł A Nr I/2/2006

RADY GMINY DORUCHÓW


z dnia 27 listopada 2006 r.


w sprawie : wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Doruchów.


Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591 z póż. zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje :§ 1


Na podstawie protokółu Komisji Skrutacyjnej z dnia 27 listopada 2006r.w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Doruchów stwierdza, wybór radnego Zbigniewa Broniszewskiego na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Doruchów.

§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                         /-/ Joanna Blewąska