U C H W A Ł A Nr I / 5 / 2006

Rady Gminy Doruchów

z dnia 27 listopada 2006 roku


w sprawie : powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,Sportu i Spraw Socjalnych.


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ) i w związku z § 14 Statutu Gminy Doruchów przyjętego uchwałą Nr XXVIII/150/2001 Rady Gminy Doruchów z dnia 19 września 2001r. Rada Gminy uchwala , co następuje :


§ 1


Powołuje się Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych w następującym składzie :


1. Kubiak Roman

2. Czesław Anioł

3. Rogalewska Maria

4. Kempa Andrzej

5. Trzciński Stefan

§ 2


Przedmiotem działania komisji będą sprawy :

  • nauki, wychowania,oświaty, kultury,ochrony zabytków, kultury fizycznej, sportu, turystyki, a w szczególności programu szkół i przedszkoli, Gminnego Ośrodka Kultury,Biblioteki, opiniowania budżetu szkół, przedszkola i Gminnego Ośrodka Kultury, opieka nad twórczością ludową w tym współpraca z Zespołem Folklorystycznym, sprawy zdrowia mieszkańców, sprawy opieki społecznej
    w szczególności współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i organizacjami pozarządowymi, sprawy dożywiania w szkołach, pomocy materialnej i stypendialnej, diagnozowania potrzeb społecznych i interweniowania.§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                        Joanna Blewąska