U  C H W A Ł A NrII / 6 / 2006

R A D Y G M I N Y D O R U C H Ó W

z dnia 5 grudnia 2006 r.

w sprawie: ustalenia stawek podatków od nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z póź. zm. / i art.5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. Nr 121 poz. 844 z 2006r./ Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości :


1.od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,53zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

-13,00zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych – 3,65zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,30zł od 1 m2

powierzchni użytkowej,


2. od gruntów:


a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,59zł od 1 m2

powierzchni,

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
     - 3,40 zł od 1 ha powierzchni,

c/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,12zł od 1 m2 powierzchni


3. od budowli2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


 

§ 3.


Traci moc uchwała Rady Gminy w Doruchowie z dnia 5 grudnia 2005 r.

Nr X XXII/ 132 / 2005 w sprawie ustalenia stawek podatków od nieruchomości.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r.


                                              Przewodnicząca Rady Gminy
                                               Joanna Blewąska