UCHWAŁA NR II/ 8 /2006

RADY GMINY DORUCHÓW


z dnia 5 grudnia 2006r

w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z póź. zm./ i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych/ Dz. U. Nr 121, poz.844 z 2006 r./ Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1.


Stawka podatku od jednego środka transportowego wynosi rocznie:


1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej


a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

- dla pojazdów wyprodukowanych w 2000 r. i.nowszych 544,- zł

   • dla pojazdów wyprodukowanych do 2000 r. 574,- zł


b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

-dla pojazdów wyprodukowanych w 2000 r. i nowszych 656,- zł

-dla pojazdów wyprodukowanych do 2000 r. 690,- zł


c/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

- dla pojazdów wyprodukowanych w 2000 r. i nowszych 766,- zł

- dla pojazdów wyprodukowanych do 2000 r. 804,- zł

d/ równej i wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do uchwały


 1. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:


a/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton

- dla pojazdów wyprodukowanych w 2000r i nowszych 1310-, zł - dla pojazdów wyprodukowanych do 2000 r. 1378,- zł


b/ równej i wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do uchwały


3. Od autobusów:

a/ o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc

- dla pojazdów wyprodukowanych w 2000 r. i nowszych. 1094,- zł

    • dla pojazdów wyprodukowanych do 2000 r. 1146,- złb/ o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc


- dla pojazdów wyprodukowanych w 2000 r. i nowszych 1548, zł

    • dla pojazdów wyprodukowanych do 2000 r. 1600,- zł4. Od przyczep, naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masą całkowitą:


a/ od 7 ton i poniżej 12 ton

- wyprodukowanych w 2000 r. i nowszych 110,- zł

- wyprodukowanych do 2000 r. 114,- zł

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną

przez podatnika podatku rolnego.


b/ równą i wyższą niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku Nr 3 do uchwały,

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną

przez podatnika podatku rolnego.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3.


Traci moc uchwała Rady Gminy w Doruchowie z dnia 5 listopada 2005 r.

Nr XXXII/134 /2005 w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2007r. 


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/ 8/ 2006

Rady Gminy Doruchów z dnia 5 grudnia 2006r

w sprawie stawek podatku od środków

transportowych.Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 ust. 1 lit.d


Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita ( w tonach)STAWKA PODATKU


nie mniej


mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

DWIE OSIE

12

13

1.078,-

1.196,-

13

14

1.098,-

1.220,-

14

15

1.120,-

1.244,-

15


1.322,-

1.466,-

TRZY OSIE

12

17

1.098,-

1.220,-

17

19

1.120,-

1.244,-

19

21

1.142,-

1.268,-

21

23

1.162,-

1.290,-

23

25

1.184,-

1.624,-

25


1.204,-

1.624,-

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12

25

1.162,-

1.290,-

25

27

1.184,-

1.314,-

27

29

1.204,-

1.704,-

29

31

1.704,-

2 .526,-

31


1.704,-

2.526,-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/ 8 /2006

Rady Gminy Doruchów z dnia 5 grudnia 2006

w sprawie stawek podatku od srodków

transportowych


Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 ust.2 lit.bLiczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa , ciągnik balastowy+ przyczepa/w tonach/
STAWKA PODATKUnie mniejmniej niż


Oś jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

DWIE OSIE

12

18

1.374,-

1.526,-

18

25

1.480,-

1.644,-

25

31

1.586,-

1.760,-

31


1.744,-

1.952,-TRZY OSIE I WIĘCEJ

12

40

1.586,-

1.776,-

40


2.060,-

2.526,-Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/ 8 /2006

Rady Gminy Doruchów z dnia 5 grudnia 2006r

w sprawie stawek podatku od środków t transportowych.


Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 ust. 4 lit.bLiczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach)
STAWKA PODATKUnie mniejmniej niż


Oś jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

JEDNA OŚ

12

18

160,-

176,-

18

25

264,-

330,-

25


422,-

578,-

DWIE OSIE

12

28

254,-

318,-

28

33

688,-

876,-

33


38


1.164,-

1.330,-

38


1.426,-

1. 750,-

TRZY OSIE I WIĘCEJ


12

38

750,-

970,-

38


1.150,-

1.320,-