UCHWAŁA Nr II / 10 / 2006

Rady Gminy Doruchów

z dnia 05 grudnia 2006 roku

w sprawie : zatwierdzenia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2007.


Na podstawie art..18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm. ) w związku z art.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U.Nr 179,poz.1485 ) uchwala się , co następuje:


§ 1Uchwala się „ Gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2007 „ w brzmieniu

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007 roku

i zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty .


                                         Przewodnicząca Rady Gminy
                                              Joanna BlewąskaZałącznik do Uchwały Nr II / 10 /2006

Rady Gminy Doruchów

z dnia 05 grudnia 2006 roku


GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII


C el e p r o g r a m u


 1. Zapobieganie wzrostowi i rozprzestrzenianiu się problemu narkomanii ,poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną , informacyjną i zapobiegawczą.

 2. Ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem i uzależnieniem od narkotyków.

 3. Zapobieganie zjawisku nawracania do narkotyków u osób dotkniętych uzależnieniem.

 4. Osłabienie zjawiska sięgania po narkotyki wśród młodzieży poprzez poznanie przyczyn narkomanii i sięgania po narkotyki . 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem .

 1. Prowadzenie porad dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz podejmowania działań motywujących do podjęcia leczenia – dyżury w Punkcie Informacyjno konsultacyjnym .

 2. Porady psychologa raz w miesiącu po 3 godz.


 1. Udzielanie rodzinom , w których występują problemy narkomanii, pomocy psychologicznej i prawnej.


1. Informowanie o formach pomocy , uświadamianie zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków .


 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej , edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjalterapeutycznych .


 1. Przeprowadzenie badań ankietowych wśród młodzieży szkolnej i sporządzenie diagnozy

problemów narkomanii i zażywania narkotyków.

 1. Realizacja programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz edukacji na temat szkodliwości używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych skierowanych do młodzieży gimnazjalnej pn. „Sobą być -dobrze żyć” - kl.I


3. Szkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii dla uczniów Gimnazjum - Kl. III

4. Zakup materiałów edukacyjnych.


 1. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.


 1. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.


 1. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.


Świadczenie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych

dotkniętych ubóstwem, czy wykluczonych społecznie przez Gminny Ośrodek Pomocy

Spolecznej w myśl przepisów ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.

z 2004 r. Nr 64,poz.593) art.7, pkt 13 ( poradnictwo specjalistyczne, praca socjalna-kontrakt

socjalny ).

Preliminarz kosztów realizacji programu

przeciwdziałania narkomanii


1. Zakup materiałów i wyposażenia


300,- zakup materiałów edukacyjnych


2. Zakup usług pozostałych


1.440,- porady psychologa (p.Gorzelanny 3godz./m-e x 12 m-cy x 40zł/godz.)


2.300,- szkolenie pn.”Sobą być – dobrze żyć „

( 3 gr. X 300,- + 1 gr. Nauczycieli -Gimnazjum kl.I )


2.300,- szkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii

dla uczniów i rodziców Gimnazjum kl.III 3 grupy


R a z e m 6.340 ,-

                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                         Joanna Blewąska