U C H W A Ł A Nr III/17/2006

Rady Gminy Doruchów

z dnia 28.12.2006 r.


w sprawie : wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę określenia rodzajowego miejscowości Gruszków, przysiółek na Gruszków, wieś.                               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612) Rada Gminy ustala co następuje:


§ 1

Wystąpić z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę określenia rodzajowego miejscowości Gruszków, przysiółek na Gruszków, wieś .


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów.


§ 3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcie.

                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                Joanna Blewąska