UCHWAŁA NR III/ 21 /2006

RADY GMINY DORUCHÓW


z d n i a 2 8 g r u d n i a 2 0 0 6 r o k uw sprawie : zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/

oraz art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / Dz.U. Nr 225

poz.1635 / Rada Gminy uchwala co następuje :
§ 1.


Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.§ 2.


Na inkasenta opłaty skarbowej powołuje się Panią Krystynę Nowak – inspektora d/s

obsługi kasowej.§ 3.


Za inkaso opłaty skarbowej ustala się wynagrodzenie w wysokości 2% od zainkasowanej

opłaty skarbowej.


§ 4.


Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

                                                            Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                   Joanna Blewąska