U C H W A Ł A IV/27/2007

RADY GMINY DORUCHÓW

z dnia 26 lutego 2007 roku

w sprawie : ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Doruchów.

Na podstawie art.25, ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) oraz § 2 ust.2
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności

z tytułu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz.U. Nr 66, poz.800 ze zmianami) Rada Gminy Doruchów uchwala , co następuje :

                                   § 1

  1. Radnym Rady Gminy Doruchów przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych obejmujących :

    1) diety,

    2) koszty :

a) przejazdów z miejscowości określonej przez przewodniczącego rady gminy w poleceniu wyjazdu służbowego do miejsca stanowiącego cel podróży
i z powrotem,

b) noclegów,

    c) dojazdów środkami komunikacji miejscowej,

    d) innych udokumentowanych wydatków,

2. Wysokość i sposób ustalenia należności określonych w ust.1 określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie
sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U.Nr 66, poz.800 ze zmianami ).

                                 § 2

Wskazuje się Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Doruchów jako uprawnionego do określenia w poleceniu wyjazdy służbowego terminu,miejsce wykonywania zadania
oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Gminy Doruchów.

                                § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                § 4

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.


                                                        Przewodnicząca Rady Gminy
             

                                                        /-/  Joanna Blewąska