UCHWAŁA Nr V/ 29 /2007

Rady Gminy w Doruchowie

z dnia 30 marca 2007 roku


w sprawie:  odpłatności za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Doruchowie.


Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r . Nr 142, poz.1591 z póz.zm.) w związku z art.14 ust.5 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 z póz.zm.)


§ 1

Ustala się odpłatność za świadczenia usług w prowadzonym przez Gminę Publicznym Przedszkolu w Doruchowie w okresie od 01września 2007 roku do dnia 31 sierpnia 2008 roku w wysokości:


1. 1,00 zł za śniadanie i 1,50 zł. za obiad będące dzienną stawką żywieniową w wysokości aktualnych kosztów surowca zużytego do przyrządzania posiłków.

2. Opłatę stałą miesięczną, niezależnie od obecności dziecka w Przedszkolu , z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów przyrządzania posiłków, która wynosi :


a/ w grupie wiekowej 3 – 5 lat :

- do 5 godz pobytu - 58,0 zł.

- do 8 godz pobytu - 70,0 zł.


b/ w grupie wiekowej 6 lat

- do 5 godz pobytu - pobyt bezpłatny

- do 8 godz pobytu - 70,0 zł.


c/ w przypadku gdy rodzice minimum 5 dzieci wystąpią o przedłużenie na czas do 9 godz pobytu opłata wynosić będzie 90,0 zł.


§ 2


1. Kwota dziennej stawki żywieniowej w ciągu roku szkolnego może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany cen towarów żywnościowych na rynku.


2. Zmiana wysokości opłaty stałej może ulec zmianie w związku ze wzrostem kosztów utrzymania Przedszkola.

§ 3


Wprowadza się następujące ulgi i zwolnienia:


1.Zwalnia się od opłaty stałej trzecie i następne dziecko w rodzinie uczęszczające do Przedszkola.


2. W przypadku krótkotrwałej nieobecności dziecka obniża się należność tylko od wyżywienia.


3. W przypadku nieobecności dziecka przez okres jednego miesiąca z przyczyn uzasadnionych , zwalnia się rodziców dziecka z opłaty stałej miesięcznej.


4. Obniża się o 50% opłatę stałą miesięczną dla osób wychowujących sieroty i półsieroty uczęszczające do Przedszkola , których dochód miesięczny nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej .


5. Obniża się o 50% opłatę stałą miesięczną dla osób wychowujących dzieci uczęszczające do Przedszkola będące niepełnosprawnymi oraz chore na cukrzycę , chorobę nowotworową

i z porażeniem muzgowym po przedłożeniu zaświadczenia lekarza specjalisty.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                 Joanna Blewąska