UCHWAŁA Nr V /30 /2007

Rady Gminy Doruchowie

z dnia 30 marca 2007 rokuw sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ze zm.) , § 2 pkt 2 i § 3 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146,poz.1222 z 2005 r. ze zm.) Rada Gminy,uchwala co następuje:§ 1


Ustala się na rok 2007 najniższe wynagrodzenie dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych w pierwszej kategorii zaszeregowania w wysokości 590,0 złotych brutto .


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Doruchów.


§ 3


Traci moc uchwała Nr XV/97/2000 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 12 maja 2000 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


                                                                Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                   Joanna Blewąska 
Uzasadnienie
do uchwały Nr V / 30 / 2007 Rady Gminy Doruchów z dnia 30 marca 2007 roku


Zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146,poz.1222 z 2005 r. ze zm.) Rada Gminy ustala najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania , określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzanej według zasad, o których mowa w tym rozporządzeniu . W celu umożliwienia kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych sporządzenie tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego , niezbędnym jest ustalenie najniższego wynagrodzenia .                                                                                                                 Przewodniczaca Rady Gminy
                                                                                                                   Joanna Blewąska