UCHWAŁA Nr V / 31 / 2007

Rady Gminy Doruchowie

z dnia 30 marca 2007 rokuw sprawie przyjęcia wartości jednego punktu dla ustalenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników gminnych jednostek organizacyjnychNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ze zm.) , § 3 ust.3 , 4 i 5 rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146,poz.1222 z 2005 r. ze zm.) Rada Gminy,uchwala co następuje:§ 1


Ustala sie wartość jednego punktu dla ustalenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2007 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Doruchów .


§ 3


Traci moc uchwała Nr XV/96/2000 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 12 maja 2000 roku

w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu dla ustalenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników gminnych jednostek organizacyjnych .

§ 4

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia .                                                           Przewodnicząca Rady Gminy
                                                             Joanna Blewąska


Załącznik Nr 1 do uchwały

Rady Gminy Nr V / 31 / 2007

z dnia 30 marca 2007 rokuW porozumieniu z pracodawcą ustala się wartość punktu dla ustalenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników gminnych jednostek organizacyjnych :

1. Pracownicy Zespołu Oświatowo Administracyjnego - wartość punktu - 3,69 zł. i obsługa administracyjna szkół.2. Pracownicy obsługi zatrudnieni w placówkach - wartość punktu - 2,53 zł oświatowych3. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - wartość punktu - 4,30 zł.

 


                                                                                                     


                                                           Przewodnicząca Rady Gminy
                                                             Joanna BlewąskaU z a s a d n i e n i e
do uchwały Nr V/31/ 2007 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 30 marca 2007 roku.Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146,poz.1222 z 2005 r. ze zm.)

określono zasady wyliczania stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Pracodawcy(kierownicy,dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych) ustalają stosownie do możliwości finansowych jednostek w porozumieniu z radą gminy , wartość jednego punktu dla ustalenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.                                                                                                                 


                                                           Przewodnicząca Rady Gminy
                                                             Joanna Blewąska