U C H W A Ł A Nr VI/ 33 /2007

Rady Gminy Doruchów

z dnia 26 kwietnia 2007

w sprawie : rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Doruchów.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 , poz.1591 ze zmianami ) Rada Gminy Doruchów uchwala , co następuje :


§ 1Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

o treści określonej w załączniku do uchwały i zapoznaniu się z opiniami w sprawie wykonania budżetu za 2006 rok Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Doruchów i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej zaopiniowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową Rada Gminy Doruchów udziela absolutorium Wójtowi Gminy Doruchów za 2006 rok.§ 2


Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.                                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                 Joanna Blewąska