Uchwała Nr VI/ 34 /2007
Rady Gminy Doruchów
z dnia 26 kwietnia 2007 roku
w
sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Doruchowie za rok 2006.             Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 , ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm / art.53, ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości / Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz.694 z póź. zm./
Rada gminy uchwala, co następuje :

                                                                § 1


  1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Doruchowie za 2006 rok

  - stan aktywów i pasywów wynosi 285.465,77 i stanowi załącznik do uchwały.


  2. Strata 2006 r. w kwocie 25.494,35 zostanie pokryta z funduszu instytucji kultury Gminnego

  Ośrodka Kultury w Doruchowie.


                                                                     § 2


  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów.


                                                           § 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                            Joanna Blewąska