U C H W A Ł A Nr X / 46 / 2007

R A D Y G M I N Y D O R U C H Ó W

z dnia 25 października 2007 roku
w sprawie : wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm. ) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001, Nr 98 , poz.1070 z póź. zm. )

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1.Na podstawie protokółu komisji skrutacyjnej stwierdza się wybór


  1. Czesław Chróścik

  2. Danuta Maria Susarska


na ławnika Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie.§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie.
§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.