UCHWAŁA NR XI/ 50/2007

RADY GMINY DORUCHÓW

z dnia 29 listopada 2007r

w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z póź. zm./
i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych/ Dz. U. Nr 121, poz.844 z 2006 rz późniejszymi zmianami/
Rada Gminy uchwala, co następuje:


                             § 1.

Stawka podatku od jednego środka transportowego na terenie Gminy wynosi rocznie:


1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej


a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

- dla pojazdów wyprodukowanych w 2000 r. i.nowszych 560,- zł

      • dla pojazdów wyprodukowanych do 2000 r. 591,- zł


b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

-dla pojazdów wyprodukowanych w 2000 r. i nowszych 676,- zł

-dla pojazdów wyprodukowanych do 2000 r. 710,- zł


c/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

- dla pojazdów wyprodukowanych w 2000 r. i nowszych 789,- zł

- dla pojazdów wyprodukowanych do 2000 r. 828,- zł

d/ równej i wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do uchwały


  1. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:


a/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton

- dla pojazdów wyprodukowanych w 2000r i nowszych 1349-, zł - dla pojazdów wyprodukowanych do 2000 r. 1419,- zł


b/ równej i wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do uchwały


3. Od autobusów:

a/ o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc

- dla pojazdów wyprodukowanych w 2000 r. i nowszych. 1127,- zł 
- dla pojazdów wyprodukowanych do 2000 r. 1180,- złb/ o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc


- dla pojazdów wyprodukowanych w 2000 r. i nowszych 1594, zł
- dla pojazdów wyprodukowanych do 2000 r. 1648,- zł4. Od przyczep, naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą:


a/ od 7 ton i poniżej 12 ton

- wyprodukowanych w 2000 r. i nowszych 113,-zł

- wyprodukowanych do 2000 r. 117,- zł

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną

przez podatnika podatku rolnego.


b/ równą i wyższą niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku Nr 3 do uchwały,

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną

przez podatnika podatku rolnego.                      § 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.                      § 3.


Traci moc uchwała Rady Gminy w Doruchowie z dnia 5 grudnia 2006 r.

Nr II /8 /2006 w sprawie stawek podatku od środków transportowych.


                       § 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
i obowiązuje od 1 stycznia 2008r.Przewodnicząca Rady Gminy
  Joanna Blewąska
 


 


Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XI/50/ 2007

Rady Gminy Doruchów z dnia 29 listopada 2007r

                                                                                            w sprawie stawek podatku od środków transportowych.Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 ust. 1 lit.d


Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita ( w tonach)STAWKA PODATKU


nie mniej


mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

DWIE OSIE

12

13

1.110,-

1.232,-

13

14

1.131,-

1.256,-

14

15

1.154,-

1.281,-

15


1.362,-

1.510,-

TRZY OSIE

12

17

1.131,-

1.256,-

17

19

1.154,-

1.281-

19

21

1.176,-

1.306,-

21

23

1.197-

1.329,-

23

25

1.220,-

1.673,-

25


1.240,-

1.673,-

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12

25

1.197-

1.329,-

25

27

1.220,-

1.353,-

27

29

1.240,-

1.755,-

29

31

1.755,-

2 .580,-

31


1.755,-

2.580,-Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XI/ 50 /2007

Rady Gminy Doruchów z dnia 29 listopada 2007

w sprawie stawek podatku od srodków

transportowychStawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 ust.2 lit.bLiczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa , ciągnik balastowy+ przyczepa/w tonach/
STAWKA PODATKUnie mniejmniej niż


Oś jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

DWIE OSIE

12

18

1.415,-

1.572,-

18

25

1.524,-

1.693,-

25

31

1.634,-

1.813,-

31


1.796,-

1.996,-TRZY OSIE I WIĘCEJ

12

40

1.634,-

1.829,-

40


2.122,-

2.580,-


 

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XI/50 /2007

Rady Gminy Doruchów

z dnia 28 listopada 2007r

w sprawie stawek podatku od środków t transportowych.


Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 ust. 4 lit.bLiczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach)
STAWKA PODATKUnie mniejmniej niż


Oś jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

JEDNA OŚ

12

18

165,-

181,-

18

25

272,-

340,-

25


435,-

595,-

DWIE OSIE

12

28

262,-

327,-

28

33

709,-

902,-

33


38


1.199,-

1.370,-

38


1.468,-

1. 802,-

TRZY OSIE I WIĘCEJ


12

38

772,-

998,-

38


1.184,-

1.360,-
 U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XI/50/2007 Rady Gminy Doruchów z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie stawek podatku od środków transportowych.


Obowiązek ustalenia w/w podatku przez Radę Gminy wynika z art.10 pkt 1

ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych , jednak

w granicach określonych ustawą.

Zaproponowane stawki mieszczą się w granicach określonych stawką maksymalną

oraz uwzględniają zgodnie z art.10 pkt.2 w/w ustawy rodzaj srodka transportu,

jego wpływ na środowisko naturalne , rok produkcji oraz liczbę miejsc do siedzenia.

Stawki z 2008r wzrastają w stosunku do 2007r o 3 % .