U C H W A Ł A Nr XI/ 52/2007

Rady Gminy Doruchów

z dnia 29 listopada 2007r.


w sprawie: złożenia oświadczenia lustracyjnego .          Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm. ) oraz art. 4 ust.2 ustawy z dnia 07-09-2007r. o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165 poz.1171) Rada Gminy Doruchów uchwala, co następuje :

                                             § 1

  Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do:

  1. Powiadomienia Skarbnik Gminy Władysławę Lasota o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. Wzór powiadomienia stanowi załącznik do uchwały.

  2. Zobowiązania Skarbnik Gminy do złożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia powiadomienia.

  Oświadczenie winno być złożone wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 1a do ustawy z 18-10-2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 63, poz.425 z póź.zm ).


  3. Poinformowanie, że niedopełnienie obowiązku złożenia oświadczenia w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia powiadomienia traktuje się jako obligatoryjna przesłankę pozbawienia pełnionej funkcji publicznej. Pozbawienie funkcji publicznej następuje z mocy prawa z dniem, w którym upływa termin złożenia oświadczenia.

  4. Przekazania oświadczenia lustracyjnego do właściwego Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.


                                                    § 2

         Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy .                                                           § 3


                         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                            Joanna Blewąska
 


Załącznik do uchwały Nr XI/ 52 /2007
Rady Gminy Doruchów z dnia 29-11- 2007r.


Pani

WŁADYSŁAWA LASOTA
SKARBNIK GMINY
DORUCHÓWPOWIADOMIENIEo obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego oraz informacja o skutku niedopełnienia tego obowiązku.


Na podstawie art.56 ust.2 i art.8 pkt.31 ustawy z dnia 18-10-2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów (Dz.U. z 2006 r. Nr 218 poz.1592 z póź. zm ) powiadamiam, że zgodnie z art.56 ust.1 oraz art.4 pkt 32 wymienionej wyżej ustawy ma Pani obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 roku oraz przedłożenia oświadczenia lustracyjnego wg. wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do w/w ustawy, w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia.

Ponadto informuję, że na podstawie art.57 ust.1 i 2 w/w ustawy niedopełnienie obowiązku złożenia oświadczenia , poprzez niezłożenie w wyżej wskazanym terminie, traktuje się zgodnie z art.21 e ust.1 jako obligatoryjną przesłankę pozbawienia pełnionej funkcji publicznej.

Pozbawienie funkcji publicznej następuje z mocy prawa z dniem, w którym upływa termin złożenia oświadczenia.

Otrzymałam


Doruchów , dnia _____________________                                                         U z a s a d n i e n i e
                                                         do uchwały Nr XI/ 52 / 2007 
                                                         Rady Gminy Doruchów
                                                         z dnia 29.11. 2007r.


w sprawie: oświadczenia lustracyjnego Skarbnika Gminy Doruchów.

Organem właściwym do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika jest Rada Gminy Doruchów. Powiadomienie o obowiązku złożenia oświadczenia należy do kompetencji organu powołującego na stanowisko Skarbnika czyli Rady Gminy. Stąd wywołanie powyższej uchwały jest uzasadnione.