U C H W A Ł A NR XII/55/2007

RADY GMINY DORUCHÓW

z dnia 20.12.2007 r.w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Doruchów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591ze zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 31, poz. 266 ze zmianami)
Rada Gminy w Doruchowie uchwala co następuje:


§ 1


Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Doruchów na lata 2008-2013, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów.


§ 3


Traci moc uchwała Nr VIII/48/99 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 28 czerwca 1998 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


                                                                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                                 /-/  Joanna Blewąska


 Załącznik nr 1

do uchwały Nr XII/55/2007

z dnia 20.12.2007 r.


PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY DORUCHÓW NA LATA 2008 - 2013


§ 1

1. W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Doruchów wchodzą następujące lokale:

Lp.

Położenie budynku

Nr lokalu

powierzchnia mieszkania [m2]

ilość izb

stan techniczny budynku

Doruchów, ul. Kępińska 2

1

33,00

2

dobry

2

22,70

2

3

40,00

2

4

58,41

4

5

76,56

3

6

62,41

4

Doruchów, ul. Kępińska 4

1

49,90

2

dobry

2

77,00

5

3

40,78

3

Doruchów,

ul. Kępińska 13

1

58,30

3

bardzo dobry

Doruchów, ul. Kaliska 1

1

26,27

1

średni

2

67,54

2

3

41,61

3

Doruchów,

ul. Kaliska 3

1

59,07

3

dobry

2

51,13

3

Doruchów,

ul. Kaliska 8

1

74,00

4

dobry

Doruchów,

ul. Sportowa 2


1

40,89

3

dobry

2

50,30

4

3

40,89

3

4

50,30

4

Wrzosy 5

1

54,36

3

dobry

2

26,48

1

Gruszków 1

1

45,00

2

średni

2

36,00

1

3

79,39

4

Godziętowy 1

1

43,23

3

średni

2

21,30

1

3

43,16

2

4

65,97

2

5

55,00

3

6

36,30

2

7

47,00

3

8

32,50

2

Godziętowy 44

1

37,50

3

średni

2

32,68

2

3

55,17

3

Przytocznica 3

1

62,50

3

średni

2

36,00

2

3

28,53

1

4

18,77

1

5

62,00

3

6

42,00

2

7

38,00

2

8

20,00

1

Przytocznica 30

1

30,04

2

średni

2

45,00

2

3

45,00

3

4

52,00

3

5

29,00

2

Przytocznica 33

1

36,20

3

dobry

2

41,70

2

3

37,50

2

4

39,60

2

Morawin 19

1

44,58

4

bardzo dobry

2

44,58

4

Torzeniec 54

1

75,80

4

bardzo dobry

Stara Kuźnica 6

1

35,00

2

średni

2

35,00

2

3

35,00

2

4

28,00

2

5

35,00

2

6

35,00

2

7

35,00

2

8

28,00

2

9

35,00

2

10

35,00

2

Plugawice 1

1

61,70

3

średni

2

42,00

2

3

31,00

2

4

24,50

1

5

69,33

3

Tokarzew 30

1

50,00

3

średni

Tokarzew 31

1

50,24

1

średni

2

43,41

3

3

43,41

3

4

50,24

2

5

79,18

3

Tokarzew 45

1

52,00

3

do rozbiórki

2

35,00

2

3

64,02

3

4

35,00

2

RAZEM

81

3627,93

201


§ 2


1. Remonty bieżące budynków będą prowadzone w oparciu o wynik rocznego przeglądu

stanu technicznego w ramach środków pochodzących z wpływów z czynszów oraz

dodatkowych środków budżetowych gminy ustalonych corocznie w uchwale budżetowej.


§ 3


1. Sprzedaż lokali odbywać się będzie w oparciu o uchwały Rady Gminy podejmowane

w odniesieniu do konkretnych lokali w zależności od zainteresowania ich nabyciem

przez najemców.


§ 4

1. Stawki czynszu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu stanowiącego własność Gminy

ustala Wójt Gminy Doruchów.

2. Podstawowa stawka czynszu za lokal mieszkalny ulega obniżeniu zgodnie z czynnikami

obniżającymi stawkę czynszu określonymi w pkt 3 niniejszego paragrafu.

3. Czynniki obniżające stawkę czynszu oraz procent obniżki w stosunku do stawki

podstawowej :

a) brak centralnego układu ciepłej wody 5 %

b) brak łazienki 5 %

c) brak WC 5 %

d) brak urządzeń wodociągowo –kanalizacyjnych 5 %

e) brak centralnego ogrzewania 5 %


Ustala się, że pod pojęciem :

- łazienka rozumie się wydzielone w mieszkaniu pomieszczenie posiadające stałe instalacje

wodociągowo –kanalizacyjne umożliwiające podłączenia wanny lub brodzika,

- WC rozumie się doprowadzoną do łazienki lub wydzielonego pomieszczenia instalację

wodociągowo – kanalizacyjną, umożliwiająca podłączenie muszli sedesowej i spłuczki,

- urządzenia wodociągowo –kanalizacyjne rozumie się zbiorczą sieć doprowadzającą wodę

do budynku oraz odprowadzającą ścieki wytworzone przez gospodarstwo domowe,

- centralne ogrzewanie rozumie się instalację doprowadzającą ciepło do lokalu pochodzące

z kotłowni lokalnych (osiedlowych i domowych).


4. Wynajmujący ustala stawki czynszu na okres minimum 1 roku.

5. W okresie obowiązywania stawki wynajmujący może ją podwyższyć, jeśli dokonał

w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu.

6. Czynsz najmu płacony jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca na wskazany przez

wynajmującego rachunek z wyjątkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustaliły inny

termin.

7. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania związanych z eksploatacją

mieszkania opłat niezależnych od właściciela tj. za dostawę do lokalu energii, gazu, wody,

odbiór nieczystości płynnych i stałych, itp.

8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie obowiązujące

przepisy prawa.
§ 5


1. Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu zarządza Wójt

Gminy.

2. Zadania z zakresu zarządu mieszkaniowym zasobem Gminy obejmują w szczególności:

    1. zapewnienie najemcom lokali podstawowych warunków mieszkaniowych,

    2. pozyskiwanie nowych lokali do zasobu w drodze adaptacji na cele mieszkaniowe pomieszczeń niemieszkalnych,

    3. remonty, konserwację i modernizację lokali i budynków,

    4. utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości oraz znajdujących się na nich urządzeń komunalnych i zieleni,

    5. prowadzenie spraw związanych z najmem lokali poprzez zawieranie umów najmu, pobieranie czynszu i innych opłat, związanych z najmem lokali.§ 6


1. Koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego, w tym koszty bieżącej eksploatacji, koszty

remontów powinny być pokrywane z opłat czynszowych za lokale mieszkalne oraz

w miarę potrzeb ze środków własnych gminy pochodzących ze sprzedaży lokali.

Należy dążyć do tego, aby gospodarka mieszkaniowa finansowała się samoistnie.

§ 7


1. Należy dążyć do tego, aby wzrost wydatków na utrzymanie zasobów mieszkaniowych był

równy wzrostowi dochodów gminy pochodzących z podatków i opłat lokalnych.