UCHWAŁA NR XII/58/2007
Rady Gminy Doruchów
z dnia 20 grudnia 2007 roku


w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu
ich przyznawania


Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z 2006r.Nr 170 poz.1218, Nr 220,poz.1600 , z 2007 r. Nr 17,poz.95, Nr 80,poz.542,
Nr 158,poz.1103, Nr 102,poz.689, Nr 176,poz.1238 i Nr 191,poz.1369), po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające
nauczycieli uchwala się, co następuje:

§ 1


1. Przeznacza się w budżecie szkoły, przedszkola środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających
z opieki zdrowotnej, w wysokości 0,3 % planowanych rocznych

     środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2. Środkami ,o których mowa w ust.1 zarządza dyrektor szkoły , przedszkola.

3. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania funduszem zdrowotnym dyrektor szkoły, przedszkola powołuje
Komisję ds. Funduszu Zdrowotnego na dany rok kalendarzowy do

     weryfikacji i opiniowania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków finansowych na pomoc
     zdrowotną w następującym składzie :

 1. dyrektor szkoły, przedszkola,

 2. przedstawiciel związków zawodowych działających na terenie szkoły,

 3. przedstawiciel rady pedagogicznej

4. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacje , które pozyskali w związku z uczestnictwem
w pracach komisji .

5. Rozpatrywanie wniosków odbywa sie raz na kwartał, w uzasadnionych przypadkach i potrzeb może odbywać się częściej .

6. Wnioski nauczycieli o przyznanie pomocy z funduszu zdrowotnego wraz z wymaganą dokumentacją należy składać
do dyrektora szkoły , przedszkola w terminie do dnia 15 marca, 15 czerwca , 15 września i 10 grudnia danego
roku kalendarzowego .

§ 2


1. Pomoc zdrowotna jest udzielana w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego w wysokości określonej
w załączniku nr 2 do uchwały. Pomoc udzielana jest raz w danym roku kalendarzowym .

2. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z :


1) zwiększonymi kosztami leczenia spowodowanymi ciężką lub przewlekłą chorobą


2) korzystaniem z pomocy specjalistycznej ( koszty przejazdu , odpłatne badania, zabiegi lekarskie
nie finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia )

3) kosztami na zalecaną przez lekarza rehabilitację leczniczą w szczególności:

a) odpłatny lub częściowo odpłatny zorganizowany turnus rehabilitacji,

b) pobyt i leczenie w sanatoriach, zakładach opiekuńczo-leczniczych czy pielęgnacyjno-opiekuńczych,

c) odpłatną opiekę pielęgniarską

4) zwiększonymi kosztami zakupu:

a) lekarstw,

b) niezbędnego indywidualnego sprzętu do rehabilitacji,korekcji, w tym szkieł korekcyjnych

c) urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji.


3. Pomocą zdrowotną, o której mowa ust. 1 objęci są również:

a) nauczyciele zatrudnieni w szkole w wymiarze co najmniej 1 obowiązkowego

wymiaru zajęć przez okres jednego roku szkolnego,

b) nauczyciele po przejściu na emeryturę i rentę .


§ 3


1. Wysokość przyznanej pomocy uzależniona jest od możliwości finansowych funduszu oraz:

 1. wpływu choroby na sytuację materialną nauczyciela ( przebieg choroby,specjalistyczne badania,
  dodatkowa opieka ,dieta,itp.)

 2. wysokość udokumentowanych kosztów leczenia poniesionych przez nauczyciela

 3. sytuacji materialnej nauczyciela po odliczeniu udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów

 4. wysokości zarobków nauczyciela ze wszystkich źródeł oraz dochodu brutto na jednego członka rodziny

2. Warunkiem przyznania zapomogi z funduszu zdrowotnego jest złożenie przez nauczyciela
do dyrektora szkoły, przedszkola :

1)wypełnionego wniosku o jej przyznanie stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,

2) dokumentów potwierdzających poniesione koszty leczenia (faktury vat, rachunki za leczenie,
badania specjalistyczne, zakup lekarstw,sprzętu rehabilitacyjnego lub środków higieny osobistej)

3. Wniosek o przyznanie zapomogi zdrowotnej może złożyć również dyrektor szkoły, przedstawiciel
związków zawodowych, przedstawiciel opieki społecznej jeżeli nauczyciel nie jest zdolny do podejmowania
czynności w tym zakresie.

4. Wnioski zawierające błędy formalne oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

§ 4

1. Decyzję w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczyciela podejmuje dyrektor szkoły,
przedszkola w granicach naliczonego funduszu zdrowotnego danej szkoły,przedszkola.

2. Wypłata przyznanej pomocy pieniężnej będzie dokonywana przez Zespół Oświatowo Administracyjny Szkół w Doruchowie.

3.Świadczenia pieniężne udzielone ze środków na pomoc zdrowotną nie mają charakteru roszczeniowego .

  § 5


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

                                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                              /- /  Joanna Blewąska


 
UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XII/58/2007

Rady Gminy Doruchów

z dnia 20 grudnia 2007 roku


Przepis art. 72 ust. 1 KN zobowiązuje organy prowadzące szkoły do zapewnienia w swoich budżetach środków
finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Można jedynie stwierdzić, że organ prowadzący szkołę
musi przewidzieć w swoim budżecie środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ale kwestia czy ich
wysokość jest odpowiednia, będzie zawsze dyskusyjna. W przedstawionym projekcie uchwały przyjęto przeznaczyć
na ww. cel środki finansowe w wysokości 0,3 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Pomocą tą wg. stanu na dzień 1 grudnia br. objętych było 77 nauczycieli i 23 nauczycieli emerytów i rencistów.
Ponieważ świadczenia te dotyczą uprawnień socjalnych nauczycieli, zwrócono się do organizacji
związkowych nauczycieli o opinię w sprawie przedstawionego projektu uchwały Rady Gminy..

Zatem wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

                                                                                       
                                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                              /- /  Joanna Blewąska
Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XII/58/2007

Rady Gminy Doruchów

z dnia 20 grudnia 2007 r.

…………………………………………

imię i nazwisko wnioskodawcy


…………………………………………


………………………………………...

adres zamieszkania


Do Dyrektora


……………………………………………………………………..


……………………………………………………………………..W N I O S E K


o przyznanie świadczenia pieniężnego przyznanego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
określonego w treści § 2 ust. …………. pkt ………….. litera ………


uzasadnienie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………...........................................……………………………………………………………………………

miesięczny dochód na jednego członka rodziny (brutto ze wszystkich źródeł)

wynosi ………………… zł.

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego, oświadczam
że podane we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

W załączeniu przedkładam:

1. ………………………………

2. ………………………………

3. ………………………………

W przypadku otrzymania świadczenia, proszę o przekazanie na konto:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………….

podpis nauczyciela wnioskodawcy

Stanowisko dyrektora placówki:

W dniu ……………….. nie/przyznałem/łam Pani/Panu …………………………………

świadczenia pieniężnego w wysokości ……………………. zł. na ……........................

………………………………………………………………………………………………….

z powodu ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………

pieczęć i podpis dyrektora

                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                               /- /  Joanna BlewąskaZałącznik nr 2

do Uchwały Nr XII/58/2007

Rady Gminy Doruchów

z dnia 20 grudnia 2007 r.
Tabela wysokości świadczeń


Lp.

Miesięczny dochód brutto

na jednego członka rodziny


w [zł.]

Wysokość świadczenia

w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

w [zł.]1.


do 980do 500


2.


od 981 do 1.600do 300


3.


ponad 1.600do 200

                                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                              /- /  Joanna Blewąska