UCHWAŁA Nr XII/60/2007

Rady Gminy w Doruchowie

z dnia 20 grudnia 2007 roku


w sprawie : zasad i trybu korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Doruchowie


Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust.2 pkt 1 i art.67a , ust.2 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ,Nr 273,poz.2703 i Nr 281,poz.2781,z 2005 r.Nr 17,poz.141,Nr 94,poz.788,Nr 122,poz.1020,
Nr 131,poz.1091,Nr 167,poz.1400 i Nr 249,poz.2104, z2006r. Nr 144,poz.1043, Nr 208,poz.1532 i Nr 227 ,poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 42,poz.273,
nr 80, poz.542,nr 115,poz.791,Nr 120,poz.818,Nr 180,poz.1280 i Nr 181,poz.1292 ) Rada Gminy uchwala, co następuje :


§ 1


Uchwała określa :

  1. krąg osób uprawnionych do korzystania ze stołówki szkolnej

  2. zasady korzystania ze stołówki szkolnej

  3. zasady ustalania opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej


§ 2


1. Do bezpośredniego korzystania ze stołówki szkolnej uprawnieni są uczniowie Szkoły Podstawowej w Doruchowie i Gimnazjum.

2. Stołówka przygotowuje także posiłki dla uczniów szkół podstawowych Torzeniec, Przytocznica i Morawin.

3. Po pełnym zaspokojeniu ilości posiłków dla uczniów za zgodą dyrektora szkoły ze stołówki mogą korzystać pracownicy szkoły.


§ 3


1. Ze względu na możliwości techniczne kuchni ilość przygotowywanych posiłków obiadowych nie może przekraczać 380.


2. W przypadku gdy liczba konsumentów jest mniejsza niż 380 , intendent przyjmuje w ciągu roku szkolnego chętnych na żywienie uczniów.


3.W przypadku gdy liczba chętnych na obiady przekracza 380 osób to weryfikacji dokonuje komisja kwalifikacyjna.


4. Komisję kwalifikacyjną powołuje dyrektor szkoły , w skład której wchodzą : przedstawiciel dyrekcji, rady pedagogicznej i intendent .


5. Zapisy przyjmuje intendent szkolny do dnia 25 każdego miesiąca.


6. Nieobecność chorobową dłuższą niż 3 dni zgłasza uczeń lub jego rodzic do intendenta, najpóźniej na dzień przed nieobecnością.

7. Nieobecność grupy dzieci na obiedzie spowodowaną wyjazdem na wycieczkę należy zgłaszać na 3 dni przed planowanym terminem wyjazdu.


8. Obiady wydawane są na długich przerwach .

§ 4


1. Rodzice uczniów(opiekunowie prawni) za posiłki spożywane w stołówce szkolnej przez

uczniów wnoszą opłatę równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.

2. Wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Wójtem Gminy.

§ 5


1. Korzystający z posiłków w stołówce szkolnej pracownicy szkoły ponoszą pełną opłatę za wyżywienie.

2. Opłata obejmuje :

  1. koszty surowca przeznaczonego na wyżywienie,

  2. koszty związane z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w stołówce ,

  3. koszty związane z utrzymaniem stołówki.

3. Wysokość kosztów o których mowa w ust. 2 ustala dyrektor danej szkoły w porozumieniu z Wójtem Gminy.

§ 6


1.Odpłatność za obiady pobierana jest przez intendenta szkolnego do dnia 25 każdego miesiąca za miesiąc następny .


2. W przypadku przyjęcia ucznia,pracownika w trakcie miesiąca, wnoszoną opłatę obniża się proporcjonalnie , ustalając liczbę dni od dnia zgłoszenia .


3. Opłata .o której mowa w § 4 i 5 podlega zwrotowi w przypadku nieobecności ucznia , pracownika powyżej trzech i więcej , kolejno po sobie następujących dniach , w wysokości obliczonej wg. dziennej stawki żywieniowej .


4. Zwrot następuje poprzez obniżenie opłaty, za posiłek w stołówce w kolejnym miesiącu.


5. Zwalnia się rodziców (opiekunów prawnych) z opłaty o której mowa w § 4 za uczniów, za których opłatę uiszcza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .

§ 7


1.Rodzice albo uczeń mogą być zwolnieni z całości lub części opłaty o której mowa § 4:

1)w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, w szczególności gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy

    z dnia 12 marca 2004r, o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz.593 z późn. zm.)


2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach


2. Decyzje o zwolnieniu z opłat podejmuje Wójt Gminy.


§ 8


Środki finansowe ,o których mowa w § 4 i 5 uzyskane z opłat za posiłki w stołówce stanowią wpływy dochodów budżetu gminy i przeznaczone zostaną
na zakup produktów żywnościowych do stołówki i kosztów jej utrzymania.


§ 9


Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.


§ 10


Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                       /-/ Joanna Blewąska

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XII/60/2007

Rady Gminy Doruchów

z dnia 20 grudnia 2007 roku
Przepis art.67a ust.2 ustawy o systemie oświaty zobowiązuje organ prowadzący szkołę do ustalenia zasad korzystania ze stołówki, w tym również zasad ustalenia
opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków. Do opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych
od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki .

Przepis został opublikowany w Dz .U. Nr 181 poz.1292 art.1 ust.14 .

Zatem wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

                                                                                                        

                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                              /-/ Joanna Blewąska