U C H W A Ł A Nr XII/ 63 / 2007
R A D Y G M I N Y D O R U C H Ó W
z dnia 20 grudnia 2007 rokuw sprawie : uchwalenia „ Planu Odnowy Miejscowości Doruchów ” na lata 2004-2014.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 08marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.)
Rada Gminy uchwala , co następuje :§ 1.


Uchwala się do realizacji „ Plan Odnowy Miejscowości Doruchów „ na 2004-2014

zawierający cele i kierunki działania , misję oraz wybrany wariant rozwoju wraz z ich monitorowaniem i wdrażaniem, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.


§ 2.


Traci moc uchwała Rady Gminy Doruchów Nr XXI/90/2004 z dnia 15-10-2004 w sprawie uchwalenia programu gospodarczego pn „ Program Odnowy Sołectwa Doruchów I”.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                  /-/ Joanna Blewąska
UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Nr XII/63/2007 z dnia 20-12-2007 w sprawie uchwalenia
„ Planu Odnowy Miejscowości Doruchów ” na lata 2004-2014.
Uchwałą Rady Gminy z dnia 15-10-2004r. Nr XXI/90/2004 przyjęto do realizacji program gospodarczy pn.”Program Odnowy Sołectwa Doruchów I”.

Po otrzymaniu wytycznych z Urzędu Marszałkowskiego okazało się iż na lata 2007-2013 każdy samorząd składający wniosek o pomoc z funduszy strukturalnych musi posiadać zaktualizowany dokument pn. „Plan Odnowy Miejscowości
„. Dokument ten jest niezbędnym załącznikiem do wniosku aplikacyjnego składającego się w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w działaniu pn. „ Odnowa i rozwój wsi „.

Pl;an odnowy miejscowości Doruchów jest kontynuacją i dalszym rozwiązaniem.


                                                                                                                     


                                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                  /-/ Joanna Blewąska