U C H W A Ł A NR XIII/64/2008

RADY GMINY W DORUCHOWIE

z dnia 21.02.2008 r.
w sprawie: ustalenia odpłatności za przyjęcie odpadów na Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Doruchowie.


 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r Nr 9 poz. 43 ze zm.) Rada Gminy Doruchów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się opłatę za przyjęcie odpadów na Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Doruchowie w wysokości 28,00 zł netto za 1 m3 odpadów .

2. Do opłaty, o której mowa w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT określony odrębnymi  przepisami.


§ 2

Na Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Doruchowie nie będą przyjmowane odpady z poza terenu gminy Doruchów.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXIII/156/97 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 8 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z gminnego składowiska odpadów komunalnych zmieniona uchwałą Nr XXXVIII/181/98 z dnia 19 czerwca 1998 r.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2008 r i zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                         /-/ Joanna Blewąska