UCHWAŁA NR XIII/65/2008
Rady Gminy Doruchów
z dnia 21.02.2008 r.

  

w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  za usługi w zakresie odbierania odpadów 
               komunalnych oraz opróżnianie  zbiorników bezodpływowych.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.)oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami),  Rada Gminy Doruchów uchwala, co następuje:

§ 1.

1.Ustala się następujące górne stawki opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości

za odbiór odpadów komunalnych z posesji:
a/ za pojemnik 120 l – 13,00 zł netto,
b/ za pojemnik 240 l – 19,00 zł netto.

2. Ustala się następującą górną stawkę opłaty za odbiór i transport nieczystości  ciekłych: 8,00 zł za 1 m3

3. Do stawek określonych w ust. 1 i 2 dolicza się podatek VAT, określony na podstawie  odrębnych przepisów

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                Joanna Blewaska