UCHWAŁA Nr XIII/ 66 / 2008

RADY GMINY DORUCHÓW

z dnia 21 lutego 2008 roku


w sprawie: zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
                    oraz o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności
gospodarczej.


Na podstawie art.7a ust.3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.- Prawo działalności gospodarczej
(Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz.1178, z późn. zm.) oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala , co następuje :


                                                       § 1.


  1. Zwalnia się z opłat stałych zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej złożone przez osoby ,
    które bezpośrednio przed złożeniem wniosku , były zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrzeszowie.

  2. Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do zwolnienia jest zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrzeszowie.


                                                    § 2.


Zwalnia się przedsiębiorców od opłaty zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej
w związku z wprowadzanymi przez Urząd Gminy w Doruchowie zmianami administracyjnymi w zakresie nazewnictwa miejscowości i ulic.


                                                    § 3.


Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy .


                                                    § 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega
podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na terenie gminy Doruchów.

                                                                          Przewodniczaca Rady Gminy
                                                                             Joanna Blewąska


 

                     UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Doruchów Nr XIII/ 66 /2008 z dnia 21 lutego 2008 roku


w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz
o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej


W celu zmniejszenia obciążeń finansowych związanych z założeniem działalności gospodarczej zwalnia się osoby bezrobotne
z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w wysokości 100 zł.
Na podstawie art.7a ust.3 rada gminy może wprowadzić zwolnienie od opłaty.


Zasady prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej określa ustawa -Prawo działalności gospodarczej, art.7d ust.1 tej ustawy stanowi ,
że przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy
i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej , w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu, o których mowa w art.7b ust.2, powstałe
po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej , w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian , a także informację
o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej . Zmiany te podlegają opłacie w wysokości 50 zł.

Przedsiębiorcy już wpisani w ewidencję działalności gospodarczej po zmianie nazwy miejscowości , są zobowiązani dopełnić obowiązek
wynikający z art. 7d ust.1 ustawy. W związku z planowanymi zmianami numeracji nieruchomości i nazwy miejscowości wywołanie tej uchwały jest zasadne.


                                                                                              

                                                                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                              Joanna Blewąska