Uchwała Nr XIII/ 67/2008
Rady Gminy Doruchów
z dnia 21 lutego 2008 roku

w sprawie : zmiany administracyjnej sołectwa .

            Na podstawie art.5 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm. )
i § 6 ust.1 pkt. 1 Statutu Gminy Doruchów przyjętego uchwałą Rady Gminy Doruchów Nr XXVIII/150/2001 z dnia 19-09-2001
Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1.

Zmienić granice sołectwa Doruchów I i Doruchów II w ten sposób, że :

nieruchomości należące do sołectwa Doruchów I o numerach 8,9,10,11,12 , które w związku ze zmianą granic obrębów geodezyjnych
otrzymały numerację porządkową Zalesie 33,34,35,3 6 przenieść do sołectwa Doruchów II.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz

    na terenie sołectwa Doruchów I i Doruchów II.                                                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                        /-/    Joanna Blewąska

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XIII/ 67 /2008 z dnia 21 -02-2008r w sprawie zmiany administracyjnej sołectwach.

Właściciele nieruchomości nr 8,9,10,11,12 położonych w miejscowości Doruchów wystąpili z wnioskiem do Urzędu Gminy Doruchów
o przeniesienie ich do miejscowości Zalesie.

W związku z powyższym została przeprowadzona konsultacja społeczna, w wyniku której zostały podjęte uchwały zebrań wiejskich
sołectwa Doruchów I i Doruchów II wyrażające pozytywną opinię o wnioskowanej zmianie.

Decyzją Nr GG.7430-3/162/2007 z dnia 28-12-2007r Starostwa Ostrzeszowski wprowadził zmiany granic administracyjnych obrębu Doruchów – Zalesie
w ten sposób, że nieruchomości dotychczas położone w Doruchowie o numerze 8,9,10,11,12 otrzymały numerację miejscowości Zalesie 33,34,35,36,37.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.                                                            Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                  /-/  Joanna Blewąska