U C H W A Ł A Nr XIII/ 68 /2008

R a d y G m i n y Doruchów

z dnia 21 lutego 2008 roku


w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2008 rok.Na podstawie art.18 ust.1 i art. 21 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami )
Rada Gminy Doruchów uchwala, co następuje :§ 1.


  1. Przyjmuje się do realizacji plan pracy Rady Gminy zgodnie

    z załącznikiem Nr 1 do uchwały

  2. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Doruchów stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,

  3. Zatwierdza się plany pracy komisji rady będące załącznikiem nr 3,4, i 5 do uchwały.

§ 2.


Rada Gminy może na bieżąco dokonywać zmian i uzupełniać plany pracy.


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy i Wójtowi Gminy.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                   /-/ Joanna Blewąska
Zał. Nr 1 do uchwały NR XIII/ 68 /2008

Rady Gminy Doruchów z dnia 21 lutego 2008r.PLAN PRACY

RADY GMINY DORUCHÓW na 2008 rok


Termin

Tematyka

Odpow. za przyg. materiałów

luty

1. Realizacja programu ochrony środowiska dla gminy

Doruchów.

2. Informacja Starosty z działalności Starostwa.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty za

zgłoszenia do wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

3. Przyjęcie planu pracy Rady i komisji rewizyjnej na 2008 rok.

Ref. Rolnictwa

Starosta Powiatu

Przew. Rady Gminy

marzec

1. Sprawy rolnictwa

- informacja z działalności ARiMR

- informacja Powiatowej Izby Rolniczej

- informacja Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

- informacja miejscowego Spółdzielczego Banku Ludowego

- informacja Gminnej Spółki Wodnej

2. Zaopiniowanie propozycji ustalenia odpłatności

za pobyt dziecka w Przedszkolu

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie

przyjęcia wartości jednego punktu dla ustalenia

tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia

zasadniczego pracowników

gminnych jednostek organizacyjnych.

4. Zaopiniowanie propozycji ustalenia najniższego

wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników

gminnych jednostek organizacyjnych.

Inst. odp.za sprawy rolnictwa

Dyr. Przedszkola


Insp.ds. kadr

Insp.ds. kadr

Kwiecień

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za

2007 rok - absolutorium dla Wójta Gminy.

2. Sprawozdanie z działalności GOPS

3. Sprawozdanie z działalności GOK.

4. Sprawozdanie Zespołu Oświatowo-Administracyjnego

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kategorii dróg

gminnych.

Skarbnik Gminy


Kierownik GOPS

Dyrektor GOK

Dyrektor ZOA

Ref. Rol.

maj

1. Stan bezpieczeństwa Publicznego w gminie

2. Informacja z działalności Powiatowego Zarządu

Dróg w Ostrzeszowie.

3. Rozliczenie kosztów utrzymania wodociągów

i kanalizacji będących własnością gminy.

Komendant Rewiru

Dyrektor Pow. Zarządu Dróg

Ref. Rol.

czerwiec

1. Informacja z funkcjonowania oświaty w gminie

- informacja Szkoły Podstawowej w Doruchowie

- informacja Szkoły Podstawowej w Morawinie

- informacja Szkoły Podstawowej w Torzeńcu

- informacja Szkoły Podstawowej w Przytocznicy

- informacja Publicznego Przedszkola
Dyrektorzy Szkół

i Przedszkola

wrzesień

1. Sprawozdanie z wykonanie budżetu za I pól. br.

2. Informacja z funkcjonowania służby zdrowia na terenie

gminy.

3. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego zgodnie

z projektami organizacyjnymi.


Skarbnik Gminy

Kier. NZOZ


Dyrektorzy Szkół

Październik

1. Informacja z działalności ochotniczych straży pożarnych na

terenie gminy.

2. Sport w gminie – stan aktualny i prognozy na przyszłość.

3. Informacja z oświadczeń majątkowych.

Prezesi jednostek OSP

Dyrektor GOK

listopad

1. Uchwalenie podatków lokalnych na 2009 rok.

2. Uchwalenie programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych na 2009

3. Uchwalenie programu przeciwdziałania narkomanii na 2009

Skarbnik Gminy

Ins.ds. dział.gosp.


Insp.ds. dział.gosp.

grudzień

1. Uchwalenie budżetu gminy na 2009 rok

2. Plan zimowego utrzymania dróg

3. Informacja z realizacji zadań gospodarczych za 2008 ro.

Skarbnik Gminy

Ref. Rolnictwa

Wójt Gminy


 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/ 68 /2008

Rady Gminy Doruchów z dnia 21 lutego 2008r.


P L A N P R A C Y

K O M I S J I R E W I Z Y J N E J RADY GMINY DORUCHÓW

na 2008 rok.T e r m i n

T e m a t y k a


luty

1. Kontrola funkcjonowania świetlicy środowiskowej.

2. Prawidłowość stosowania ustawy o zamówieniach

publicznych - kontrola wybranych zadań.

3. Opracowanie planu pracy komisji na 2008r.

marzec

1. Kontrola wykonania budżetu gminy za 2007

rok - przygotowanie wniosku absolutoryjnego

kwiecień

1. Kontrola gospodarowania mieniem samorządowym w Bibliotece

Publicznej w Doruchowie.

2. Kontrola wykorzystania sali sportowej oraz poniesionych wydatków na jej

utrzymanie.

maj

1. Kontrola sposobów i wyników starań o pozyskanie środków

zewnętrznych

2. Kontrola gospodarowania mieniem samorządowym w hydroforniach

i oczyszczalni ścieków (energia,urządzenia, sprzęt pomocniczy).

czerwiec

1. Kontrola w wybranej placówce oświatowej

2. Przygotowanie do akcji letniego wypoczynku.

3. Przygotowanie GOK do organizacji imprez letnich.

wrzesień

1. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego w wybranej placówce

oświatowej.

2. Zapoznanie się z tematem rozwiązania dowozu dzieci niepełnosprawnych

do szkoły specjalnej w Ostrzeszowie.

październik

1. Kontrola wykorzystania środków w dziale straży.

2. Kontrola wydatków w dziale sportu.

3. Kontrola w zakresie porządku i czystości w gminie.

listopad

1. Zaopiniowanie stawek podatków lokalnych na 2009 rok.

2. Kontrola ściągalności podatków i innych należności w 2008 roku.

grudzień

1. Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2009r.

2. Opracowanie planu pracy komisji na 2009 rok.


Komisja Rewizyjna może wykonywać inne zadania kontrolne w trybie zleconym przez Przewodniczącą Rady Gminy zgodnie ze Statutem Gminy Doruchów.Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Doruchów Nr XIII/ 68 /2008

z dnia 21lutego 2008 r.PLAN PRACY

KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA,SPORTU I SPRAW SOCJALNYCH

na 2008 rok

Termin

T e m a t y k a


Odp. za przygot. mat.

luty

1. Informacja o przygotowaniu szkół do ferii zimowych.

2. Realizacja programu w zakresie ochrony środowiska

w gminie Doruchów.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty za

zgłoszenia do wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Opracowanie planu pracy komisji na 2008r.

Dyr. ZOA

Ref.Rol.

marzec

1. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2007 rok.

2. Sprawozdanie z działalności GOK za 2007 rok

3. Zaopiniowanie propozycji ustalenia odpłatności za pobyt

dziecka w Przedszkolu

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia

wartości jednego punktu dla ustalenia tabel miesięcznych

stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników

gm. jednostek organizacyjnych.

5. Zaopiniowanie propozycji ustalenia najniższego wynag.

zasadniczego dla pracowników gm.j. organizacyjnych.

Dyr. GOPS

Dyr. GOK

Dyr. Przedszkola


Insp.ds. kadr

Insp.ds. kadr

kwiecień

1. Rozparzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za

2007 rok

2. Sprawozdanie ZOA za 2007 rok.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia kategorii dróg

gminnych.

Skarbnik Gminy


Dyr. ZOA

maj

1. Rozliczenie kosztów utrzymania wodociągów

i kanalizacji będących własnością gminy

2. Czas pracy placówek handlowych na terenie gminy

oraz ustalenie miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

3. Informacja w zakresie promocji gminy.

Ref. Rol.


Insp.ds.dz..gosp.


Sekretarz Gminy

czerwiec

1. Wizja w wybranej szkole podstawowej


wrzesień

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu

gminy za I pół. br.

2. Funkcjonowanie oświaty w nowym roku szkolnym-wizja

w wybranej szkole podstawowej.

Skarbnik Gminy

październik

1.Sprawozdanie z realizacja programu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2008

rok oraz zaopiniowanie programu na 2009 rok.

2. Sprawozdanie z realizacja programu

przeciwdziałania narkomanii za 2008 rok oraz

zaopiniowanie programu na 2009 rok.

3. Sport w gminie – stan aktualny i prognozy na przyszłość.


Insp.ds. dział. gosp.Insp.ds. dział. gosp.

Dyr. GOK

listopad

1. Zaopiniowanie stawek podatków lokalnych na 2009 rok

2. Realizacja podatków i innych należności za 2008 rok

insp.ds. podatków


grudzień

1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2009 rok

Skarbnik gminy
 


Zał. Nr 4 do uchwały Rady Gminy Doruchów Nr XIII/ 68 /2008

z dnia 21 lutego 2008 roku.


P L A N P R A C Y

KOMISJI ROLNICTWA OCHRONY ŚRODOWISKA, SPRAW

OBYWATELSKICH I SAMORZĄDOWYCH na 2008 rok

Termin

Tematyka


Odp. za przyg. mat.

luty

1. Informacja z realizacji ustawy o zamówieniach publicznych

za 2007 rok.

2. Realizacja programu w zakresie ochrony środowiska

w gminie Doruchów.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty za

zgłoszenia do wpisu do ewidencji działalności gosp. gosp.

4. Opracowanie planu pracy komisji na 2008r.

Ref. Rol.


Ref. Rol.


marzec

1. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2007 rok.

2. Sprawozdanie z działalności GOK za 2007 rok

3. Zaopiniowanie propozycji ustalenia odpłatności za pobyt

dziecka w Przedszkolu

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia

wartości jednego punktu dla ustalenia tabel miesięcznych

stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników

gminnych jednostek organizacyjnych.

5. Zaopiniowanie propozycji ustalenia najniższego

wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników gminnych

jednostek organizacyjnych.

Kier. GOPS

Dyr. GOK

Ind.ds.kadr


Insp.ds. kadrInsp.ds. kadr


kwiecień

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za

2007 rok

2. Sprawozdanie z działalności ZOA.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia kategorii dróg

gminnych.

Skarbnik Gminy


Dyr. ZOA

Ref. Rol.

maj

1. Rozliczenie kosztów utrzymania wodociągów i kanalizacji

będących własnością gminy.

2. Informacja Agronoma Gminnego Ośrodka Doradztwa

Rolniczego.

Ref. Rolnictwa


Agronom

czerwiec

1. Czas pracy placówek handlowych na terenie gminy oraz

miejsce usytuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

2. Temat do ustalenia na bieżąco.

Insp.ds. działa. gosp.

wrzesień

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za

I pół. br.

2. Temat do ustalenia na bieżąco.

Skarbnik Gminy

październik

1. Sprawozdanie z realizacja programu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2008 rok

oraz zaopiniowanie programu na 2009 rok.

2. Sprawozdanie z realizacja programu przeciwdziałania

narkomanii za 2008 rok oraz zaopiniowanie program,

na 2009 rok.

3. Informacja z działalności jednostek OSP na terenie gminy.


Insp. ds.dział.gosp.Insp. ds.dział.gosp.Prezesi OSP

listopad

1. Zaopiniowanie propozycji stawek podatkowych

na 2009 rok

2. Realizacja podatków i innych należności za 2008 rok.

Insp.ds. podatków

grudzień

1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2009 rok.Skarbnik Gminy Zał. Nr 5 do uchwały Nr XIII/ 68/2008

z dnia 21 lutego 2008r.


PLAN PRACY

KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, BUDZETU I FINANSÓW

na 2008 rok

Termin

Tematyka


Odp. za przyg. mat.

luty

1. Informacja z realizacji ustawy o zamówieniach

publicznych za 2007 rok.

2. Realizacja programu w zakresie ochrony środowiska

w gminie Doruchów.

  1. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od

  2. opłaty za zgłoszenia do wpisu do ewidencji działalności

  3. gospodarczej.

4. Opracowanie planu pracy komisji na 2008r.

Ref.Rol.


Ref. Rol.

marzec

1. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2007 rok.

2. Sprawozdanie z działalności GOK za 2007 rok

3. Zaopiniowanie propozycji ustalenia odpłatności za pobyt

dziecka w Przedszkolu

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia

wartości jednego punktu dla ustalenia tabel

miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego

pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.

5. Zaopiniowanie propozycji ustalenia najniższego

wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników

gminnych jednostek organizacyjnych.

Dyr. GOPS

Dyr. GOK

Dyr. Przedszkola


Insp. ds. kadr
Insp.ds. kadr

kwiecień

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu

gminy za 2007 rok.

2. Sprawozdanie z działalności ZOA.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia kategorii dróg

gminnych.

Skarbnik


Dyr. ZOA

Ref. Rol.

maj

1. Rozliczenie kosztów utrzymania wodociągów

i kanalizacji będących własnością gminy

2. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.

Ref. Rol.


Kier. Rewiru Dziel.

czerwiec

1.Czas pracy placówek handlowych oraz miejsce

usytuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

2.Temat do ustalenia na bieżąco.

Insp. ds.dział. gosp.

wrzesień

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu

gminy za I pół. br.

2. Temat do ustalenia na bieżąco.

Skarbnik Gminy

październik

1.Sprawozdanie z realizacja programu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2008 rok

oraz zaopiniowanie programu na 2009 rok.

2. Sprawozdanie z realizacja programu przeciwdziałania

narkomanii za 2008 rok oraz zaopiniowanie program,

na 2009 rok.

3. Informacja z działalności jednostek OSP na terenie gminy.

Insp.ds. dział. gosp.Insp.ds. dział. gosp.Prezesi OSP


listopad

1.Zaopiniowanie propozycji stawek podatkowych na

2009 rok.

2. Realizacja podatków i innych należności za 2008 rok.

Insp.ds. podatków


Insp.ds. podatków

grudzień

1.Zaopiniowanie projekt budżetu gminy na 2009 rok.

2. Opracowanie planu pracy komisji na 2009 rok.

Skarbnik gminy