UCHWAŁA Nr XIV/70/2008

Rady Gminy w Doruchowie

z dnia 28 marca 2008 roku

w sprawie ustalenia wartości jednego punktu i najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników gminnych jednostek organizacyjnych


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ze zm.) ,
§ 2 pkt 2 i § 3 ust.3,4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146,poz.1222 z 2005 r. ze zm.) Rada Gminy
,uchwala co następuje:


§ 1


Ustala się na rok 2008 najniższe wynagrodzenie w I kategorii zaszeregowania ,określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych w wysokości 630,00 złotych brutto .


§ 2


W porozumieniu z dyrektorami i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych ustala się na rok 2008 wartość jednego punktu dla ustalenia tabel miesięcznych stawek
wynagrodzenia zasadniczego pracowników gminnych jednostek organizacyjnych w wysokości :


1. Pracownicy Zespołu Oświatowo Administracyjnego i obsługa administracyjna szkół. - wartość punktu - 4,30 zł.

2. Pracownicy obsługi zatrudnieni w placówkach  oświatowych   - wartość punktu - 4,30 zł.

3. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - wartość punktu - 4,60 zł.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Doruchów.


§ 4


1. Traci moc uchwała Nr V/30/2007 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

2. Traci moc uchwała Nr V/31/2007 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu dla ustalenia
tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników gminnych jednostek organizacyjnych .


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                                                        Przewodniczaca Rady Gminy
                                                         Joanna Blewąska                                         

Uzasadnienie


do uchwały Nr XIV/70/2008 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 28 marca 2008r.

w sprawie ustalenia wartości jednego punktu i najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników gminnych jednostek organizacyjnych .


Zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146,poz.1222 z 2005 r. ze zm.)

Rada Gminy ustala najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania , określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzanej według zasad, o których mowa w tym rozporządzeniu .

Pracodawcy( kierownicy, dyrektorzy ) gminnych jednostek organizacyjnych ustalają stosownie do możliwości finansowych jednostki w porozumieniu z radą gminy , wartość jednego punktu .

Uchwalenie niniejszych wartości umożliwi kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych sporządzenie tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników.

                                                                    Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                         Joanna Blewąska