Uchwała Nr XIV/71/2008
Rady Gminy Doruchów
z dnia 28 marca 2008 roku

w sprawie : udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej

           Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15  w związku z art.10 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzadize gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 ze zm. ) oraz art.167 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia  30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 ze zm.) rada Gminy uchwala co nastęuje :


§1.

Udziela się Powiatowi Ostrzeszowskiemu

- pomocy finansowej w wysokości 55.000,- zł z przeznaczeniem na wspólne finansowanie budowy chodnika wzdłuż ul. Ostrzeszowskiej( przy drodze powiatowej nr5576 Doruchów-   Ostrzeszów) oraz przebudowy 250 m chodnika przy ul. Tokarskiej

- pomocy rzecowej w wysokości 36.3000 na opracowanie dokumentacji technicznej na :

    - 14.300, - opracowanie dokumentacji na budowe drogi Godzietowy -Tokarzew
    - 10.000,-  opracowanie dokumentacji na budowę chodnika ul. Ostrzeszowska oraz Przytocznica wiadukt kolejowy,
     -  7.000,-  opracowanie dokumentacji na budowę chodnika Doruchów-Emilianów
     -  5.000,-  opracowanie dokumentacji na budowę chodniak Doruchów ul. Powstańców Wlkp.-P. Pawlaka

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                          Przewodnicząca Rady Gminy
                                                          /-/ Joanna Blewąska