U C H W A Ł A Nr XIV /72 /2008
RADY GMINY w DORUCHOWIE
z dnia 28 marca 2008

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.i ustawy z dnia 08 marca 1990 r.o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 , poz.1591 z 2001r. z późń.zm. ) uchwala się ,co następuje :

§ 1

W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr XII/54/2007 z dnia 20 grudnia 2007 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2008, wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 30.790,-

w tym: dotacje na zadania zlecone zmniejsza się o kwotę - 127.787,-

W związku z powyższym § 1 pkt 1,2 i 3 otrzymuje nowe brzmienie:

''1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2008

w wysokości 11.422.790,- zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11.416.290,-

- dochody majątkowe w kwocie 6.500,-

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały


3. Dochody , o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych ustawami w z wysokości 2.007.416,- złzgodnie załącznikiem nr 3 „§ 22) Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 980.757,-

w tym: wydatki na zadania zlecone zmniejsza się o kwotę - 127.787,-


W związku z powyższym § 2 otrzymuje nowe brzmienie:


„1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2008

w wysokości 13.113.828,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.


2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

  1)wydatki bieżące w wysokości 11.080.728,- zł,

w tym na:


  1. wydatki osobowe i pochodne od

wynagrodzeń 5.031.918,- zł


  1. dotacje 482.500,- zł


w tym:

- podmiotowe dla instytucji kultury - 482.500,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 4


c) wydatki na obsługę długu 79.942,- zł


2) wydatki majątkowe w 2008 r w wysokości 2.033.100,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 5


3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami w wysokości 2.007.416,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 „


§ 3.


3) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:


„1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

kwocie 73.500,- i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych wysokości 69.160,- zł.

2.Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.340,- zł „


§ 4.


4) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:


„1.Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.691.038,- zostanie sfinansowany

przychodami tytułu pożyczki z W.F.O.Ś i GW, zwrotu udzielonej

pożyczki w 2007 r i kredytu bankowego i nadwyżki wolnych środków na rachunku

bankowych za 2007 r.

Kwotę 15.000,- z nadwyżki wolnych środków przeznacza się na pożyczkę dla

Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania.


2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6.”


§ 5.W załączniku nr 1 i 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/54/2007 z dnia 20 grudnia 2007 dokonuje się następujących zmian:


Zwiększa się dochody o kwotę: 173.677,-Dz. 758 rozdz.75801 § 2920 157.177,-

Dz. 852 rozdz 85214 § 2010 15.100,-

Dz. 852 rozdz 85214 § 2030 1.400,-


Zmniejsza się dochody o kwotę: 142.887,-

Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010 87,-

Dz. 852 rozdz 85212 § 2010 142.800,-
W załączniku nr 2 i 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/54/2007 z dnia 20 grudnia 2007 dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.123.644,-


Dz.010 rozdz. 01010 § 6050 50.000,-


Dz.400 rozdz. 40002 § 4390 3.681,-


Dz.600 rozdz. 60014 § 6300 91.300,-


Dz.600 rozdz.60016 § 4270 245.000,-

§ 6050 390.000,-


Dz.700 rozdz. 70005 § 4210 5.600,-

§ 4270 2.500,-


Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 10.000,-

§ 6060 3.300,-


Dz.754 rozdz. 75412 § 4210 6.500,-

§ 4270 25.500,-

§ 4430 1.600,-
Dz.801 rozdz. 80101 § 3020 9.388,-

§ 4010 67.116,-

§ 4110 8.616,-

§ 4120 1.439,-


Dz.801 rozdz. 80103 § 3020 836,-

§ 4010 4.888,-

§ 4110 873,-

§ 4120 140,-Dz.801 rozdz. 80104 § 3020 900,-

§ 4010 8.848,-

§ 4110 1.409,-

§ 4120

200,-

Dz.801 rozdz. 80110 § 3020 4.666,-

§ 4010 31.601,-

§ 4110 5.855,-

§ 4120 800,-


§ 4270 12.000,-


Dz.801 rozdz. 80114 § 4010 1.916,-

§ 4110 686,-

§ 4120 105,-Dz.801 rozdz. 80148 §4010 1.359,-

§ 4110 259,-

§ 4120 42,-


Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 9.286,-

Dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 30.000,-

Dz. 852 rozdz 85214 § 3110 zad.zlecone 15.100,-

§ 3110 1.400,-


Dz.854 rozdz. 85401 § 3020 323,-

§ 4010 3.268,-

§ 4110 556,-

§ 4120 88,-


Dz.854 rozdz. 85415 § 3240 5.000,-

Dz .900 rozdz. 90002 § 4300 20.000,-

§ 4430 18.000,-

Dz .921 rozdz. 92109 § 2480 20.000,-

Dz. 926 rozdz. 92695 § 4430 1.700,-2. Na zadania zlecone


Zmniejsza się wydatki o kwotę 142.887,-


Dz. 751 rozdz. 75101 § 4110 11,-

§ 4120 2,-

§ 4170 74,-


Dz. 852 rozdz 85212 § 3110 138.641,-

§ 4170 4.159,-Dokonuje się następujących zmian w budżecie (przeniesienia w planie wydatków)

Zmniejsza się wydatki o kwotę 9.200


Dz.851 rozdz.85153 § 4300 2.000,-

rozdz. 85154§ 4300 7.200,-


Zwiększa się wydatki o kwotę 9.200,-


Dz.851 rozdz.85154 § 4390 2.000,-

rozdz. 85154 § 4270 7.200,-§ 6


Ustala się maksymalną kwotę pożyczek w wysokości 15.000,- udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2008.


§ 7


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


                                                                               Przewodniczaca Rady Gminy
                                                                               /-/ Joanna Blewąska 

Załącznik nr 4

do Uchwały Rady Gminy

Nr XIV / 72/2008

z dnia 28 marca 2008


 

DOTACJE Z BUDŻETU

DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

w 2008 rLp.


Nazwa jednostki


Klasyfikacja

Budżetowa

Kwota dotacji

1.

Domy, Ośrodki Kultury,

Świetlice i Kluby


Dz.921 rozdz.92109

§ 2480

427.000,-

2.Biblioteki

Dz.921 rozdz.92116

§ 2480


55.500,-Razem482.500,-

 

Załącznik nr 5

do Uchwały Rady Gminy

Nr XIV /72/2008

z dnia 28 marca 2008WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH


REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY w 2008L.p Nazwa zadania

Klasyfikacja

budżetowa

Kwota

1.

Modernizacja stacji uzdatniania Wody w Doruchowie


Budowa wodociągu w Przytocznicy

k.P Błaszczyk

Dz.010

Rozdz. 01010

§ 6050


175.000,-50.000,-

2.

Budowa dróg :


 • Mieleszówka Brzeziny


- Godziętowy osiedleOdwodnienie parkingu przy ul. kaliskiej w Doruchowie

Dz. 600

Rozdz. 60016

§ 6050


Dz. 600

Rozdz. 60016

§ 6050
673.000,-

235.000,-

60.000,-

3.

Pomoc dla Powiatu ostrzeszowskiego na opracowanie dokumentacji i budowę chodników,

oraz opracowanie dokumentacji na budowę drogi .

Dz. 600

Rozdz. 60014

§ 6300


161.300,-

4.

Zakup komputerów i programów

Komputerowych
Dz. 750

Rozdz.75023

6060

35.500

5.

Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjneg0

(ksero+skaner+drukarka)


Dz. 750

Rozdz.75023

6060

18.300,-

6.

Zakup MIKROBUSU

Dz. 750

Rozdz.75023

6060

20.000,-

7.

Dotacja do Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie na zakup samochodu służbowego.

Dz. 754 rozdz.75405 §

6170

15.000,-

8.

Budowa Świetlicy wiejskiej wrazz remizą strażacką w PlugawiceDz.754

Rozdz.75412

6050


70.000,-

9.

Termo modernizacja Szkoły Podstawowej w Doruchowie - opracowanie dokumentacji


Dz. 801

Rozdz.80101

§ 6050

30.000,-

10.

Zakup kontenera na odpady dla Szkoły Podstawowej w TorzeńcuDz.801

Rozdz.80101

§ 6060

5.000.-

11.

12.

Budowa kanalizacji

 1. Dąbrówka – Zalesie
Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji:

 1. Doruchów Emilianów


Dz.900

Rozdz.90001

§ 6050
Dz.900

Rozdz.90001

§ 6050

420.000,-
12.000,-

13.

Wykonanie punktu zlewnego ścieków na Oczyszczalni .


Dz.900

Rozdz.90001

§ 6050

53.000,-R A Z E M


2.033.100,-

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XIV / 72 /200

Rady Gminy

z dnia 28 marca 2008 r

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FIN. BUDŻETU

w 2008


PRZYCHODY


951 przychody ze spłat pożyczek i kredytów

udzielonych ze środków publicznych 30.000,-


952 z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 1.060.000,-

955 przychody z innych rozliczeń krajowych 964.967,-

-----------------------

RAZEM 2.054.967,-

=============
ROZCHODY


991Udzielone pożyczki i Kredyty 15.000,-

dla: Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania


992 spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów

na:

- budowę kanalizacji 52.500,-


- budowę gimnazjum 71.429,-

- budowę hali sportowej 225.000,-

------------------------

RAZEM 348.929,-

==============
RAZEM ROZCHODY 363.929,-

==============Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/72/2008 z dnia 28 marca 2008 r


Ogółem budżet gminy zwiększa się - dochody o kwotę 30.790,- ( 173.677,- minus 142.887,-) wydatki zwiększa się o kwotę 980.757,- ( 30.790,- + 949.967,- wolne środki za 2007 r )


Zwiększone zostały następujące dochody:


 • 157.177,- subwencja oświatowa

 • 15.100,- dotacja na zadania zlecone z pomocy społecznej

 • 1.400,- dotacja na zadania własne z „ „

Zmniejszone zostały następujące dochody:


- 87,- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego

-142.800,- dotacja na zadania zlecone świadczenia społeczne

30.790,- różnica wzrost dochodów


W tej samej wysokości zmniejszone zostały odpowiednio wydatki.Powyższą kwotę dochodów 30.790,- plus nadwyżkę wolnych środków w wysokości 949.967,- razem 980.757,- przeznacza się na następujące wydatki:


Zwiększa się wydatki z preznaczeniem na:

- 50.000,- na budowę wodociągu w Pyrzytocznicy kierunek P .Błaszczyk

- 3.681,- badanie – analizy wód na wodociągach

- 91.300,- pomoc dla powiatu :

- pomoc finansowa w wysokości 55.000,- na budowę chodnika
   ul. ostrzeszowska oraz przebudowę chodnika przy ul. tokarskiej

- pomoc rzeczowa 14.300,- opracowanie dokumentacji na budowę drogi Godziętowy - Tokarzew

- pomoc rzeczowa 10.000,- opracowanie dokumentacji na budowę chodnik ul. Ostrzeszowska oraz Przytocznica – wiadukt kolejowy

- pomoc rzeczowa 7.000,- opracowanie dokumentacji na budowę chodnika Doruchow - Emilianów

- pomoc rzeczowa 5.000,- opracowanie dokumentacji na budowę chodnika Doruchow ul. Powstańców Wlkp – P. Pawlaka
]
- 245.000,- bieżące remonty dróg i tak :

- 65.000,- powierzchniowe utwardzenie drogi asfaltowej w m. Tonia

- 65.000,- „ „ Torzeniec Babiniec k.P .Janickiego

- 115.000,- remont nawierzchni asfaltowej Torzeniec Babiniec

- 390.000,- na zadania inwestycyjne:

- 330.000,- na drogę Mieleszówka Brzeziny

  - 60.000,- na odwodnienie parkingu przy ul. .Kaliskiej

  5.600,- na:

  - 5.000,- zakup krzeseł na salę posiedzeń w Doruchowie II

  - 600,- zakup stołu tenisowego do Plugawic

 • 2.500,- wymianę drzwi wejściowych w Doruchowie II

 • 10.000,- opracowanie folderu gminy.

 • 3.300,- dopłata do zakupu kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego

 • 6.500,- na:

  - 5.000,- zakup krzeseł na salę posiedzeń w sali OSP Tokarzew

  - 1.500,- zakup materiałów do remontu pomieszczenia socjalnego

w OSP Tokarzew

 • 25.500,- na:

  - 25.000,- remont posadzki w garażu OSP Doruchów z przystosowaniem do nowego samochodu

  - 500,- remont pomieszczenia socjalnego w Tokarzewie

 • 1.600,- ubezpieczenie samochodu strażackiego

 • 156.177,- na podwyżki dla nauczycieli w dz. 801 i 854 .

  w tym;

Szkoły Podstawowe

Doruchów Przytocznica Morawin Torzeniec

- 9.388,- § 3020 5.817,- 1.098,- 1.200,- 1.273,-

- 67.116,- § 4010 40.897,- 8.675,- 8.675,- 8.869,-

- 8.616,- § 4110 5.616,- 1.000,- 1.000,- 1.000,-

- 1.439,- § 4120 839,- 200,- 200,- 200,-


Oddziały Przedszkolne

Przytocznica Morawin Torzeniec

- 836,- § 3020 262,- 358,- 216,-

- 4.888,- § 4010 1.424,- 1.764,- 1.700,-

- 873,- § 4110 261,- 325,- 287,-

- 140,- § 4120 42,- 52,- 46,-


Przedszkole

- 900,- § 3020

- 8.848,- § 4010

- 1.409,- § 4110

- 200,- § 4120


Gimnazjum


- 4.666,- § 3020

- 31.601,- § 4010

- 5.855,- § 4110

 • 800,- § 4120

12.000,- dla Gimnazjum na wykonanie nowego monitoringu wewnętrznego i na

  zewnątrz oraz wyremontowana i wejścia do gimnazjum – położenie nowych

  płytek i tynków

Zespół Oświatowo-Administracyjny

- 1.916,- § 4010

- 686,- § 4110

 • 105,- § 4120


Stołówka Szkolna w Doruchowie


- 1.359,- § 4010

- 259,- § 4110,-

- 42,- § 4120


 • 9.286,- zakup wyposażenia placu zabaw Wrzosy I Morawin z nadwyżki

  środków za 2007 r

 • 30.000,- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej

 • 15.100,- dotacja na zadania zlecone -świadczenia społeczne

 • 1.400,- dotacja na zadania własne – świadczenia społecznej

Świetlice szkolne

Doruchów Morawin Gimnazjum

- 323,- § 3020 92,- 13,- 218,-

- 3.268,- § 4010 1.172,- 185,- 1.911,-

- 556,- § 4110 196,- 31,- 329,-

- 88,- § 4120 31,- 5,- 52

 • 5.000,- na nagrody dla najlepszych uczniów

 • 20.000,- zbiórkę odpadów wielkogabarytowych

 • 18.000,- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za składowanie odpadów

 • 20.000,- dotacja na remont domu Ludowego w Godziętowach

 • 1.700,- ubezpieczenie hali sportowejZmniejszenia i zwiększenia między rozdziałami dokonuje się na kwotę 9.200,-

wg. wyszczególnionej klasyfikacji z przeznaczeniem:


 • 2.000,- analizy , badania itp.

 • 7.200,- remont Lokalu , pomieszczeń KomisjiUdziela się pożyczkę Stowarzyszeniu Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

w wysokości 15.000,- .