U C H W A Ł A Nr XV/ 73/ 2008

Rady Gminy Doruchów

z dnia 30 kwietnia 2008 roku


w sprawie : rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok
                  
oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Doruchów.

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami )
Rada Gminy Doruchów uchwala, co następuje :


§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2007 rok o treści określonej w załączniku do uchwały i zapoznaniu się z opiniami

w sprawie wykonania budżetu za 2007 rok Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Doruchów

i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej zaopiniowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową

Rada Gminy Doruchów udziela absolutorium Wójtowi Gminy Doruchów za 2007 rok.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                    Przewodnicząca Rady Gminy

                                         / --/ Joanna Blewąska