U C H W A Ł A Nr XV/ 74/ 2008
RADY GMINY DORUCHÓW
z dnia 30 kwietnia 2008 roku

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Doruchowie za 2007 rok.


         Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz,U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z póż. zm. ) Rada Gminy uchwala , co następuje :

                           §1.

  1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Doruchowie za 2007 rok.

    - stan aktywów i pasywów wynosi 287.172,14 zł. - stanowi załącznik do uchwały.


    2. Zysk za 2007 rok wynosi 1.670,45 zł.


                         § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów

                         § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                             Przewodnicząca Rady Gminy
                                            /-/ Joanna Blewąska