U C H W A Ł A Nr XV / 75 /2008

RADY GMINY w DORUCHOWIE

z dnia 30 kwietnia 2008w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 , poz.1591 z 2001r. z późń.zm. )


uchwala się ,co następuje :

§ 1.


W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr XII/54/2007 z dnia 20 grudnia 2007

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2008 zmienionym Uchwałą nr XIV/72/2008

z dnia 28 marca 2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 ,

wprowadza się następujące zmiany:


Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 82.237,-

W związku z powyższym § 1 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XII/54/2007 z dnia 20 grudnia 2007

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2008 otrzymuje nowe brzmienie:''1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2008

w wysokości 11.505.027,- zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11.498.527,-

- dochody majątkowe w kwocie 6.500,-

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały „§ 2.Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 82.237,-


W związku z powyższym § 2 ust. 1 i 2 pkt. 1 lit. a i pkt.2 Uchwały Nr XII/54/2007 z dnia

20 grudnia 2007 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2008

otrzymuje nowe brzmienie:„1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2008

w wysokości 13.196.065,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.


2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

  1)wydatki bieżące w wysokości 11.197.765,- zł,

w tym na:


  1. wydatki osobowe i pochodne od

wynagrodzeń 5.041.098,-2) wydatki majątkowe w 2008 r w wysokości 1.998.300,-.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały „§ 3.

§ 3 Uchwały Nr XII/54/2007 z dnia 20 grudnia 2007

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2008 otrzymuje nowe brzmienie:


„1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

kwocie 73.500,- i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych wysokości 78.446,- zł.

2.Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.340,- zł „


§ 4.


W załączniku nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/54/2007 z dnia 20 grudnia 2007 dokonuje się następujących zmian:


Zwiększa się dochody o kwotę: 82.237,-


Dz. 756 rozdz. 75616 § 0460 5.500,-

Dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 9.870,-

Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 66.867,-


W załączniku nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/54/2007 z dnia 20 grudnia 2007 dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się wydatki o kwotę 82.237,-


Dz 600 rozdz. 60016 § 6050 1.500,-

Dz.750 rozdz 75023 § 4430 4.000,-

Dz.801 rozdz. 80101 § 3020 690,-

§ 4010 7.704,-

§ 4110 1.251,-

§ 4120 225,-

Dz.854 rozdz. 85415 § 3240 66.867,-


Dokonuje się następujących zmian w budżecie (przeniesienia w planie wydatków)

Zmniejsza się wydatki o kwotę 36.300,-Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 36.300,-


Zwiększa się wydatki o kwotę 36.300,-Dz. 600 rozdz. 60014 § 4300 36.300,-§ 5.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Gminy

Nr XV /75/2008

z dnia 30 kwietnia 2008WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH


REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY w 2008L.p Nazwa zadania

Klasyfikacja

budżetowa

Kwota

1.

Modernizacja stacji uzdatniania Wody w Doruchowie


Budowa wodociągu w Przytocznicy

k.P Błaszczyk

Dz.010

Rozdz. 01010

§ 6050


175.000,-50.000,-

2.

Budowa dróg :


 • Mieleszówka Brzeziny


- Godziętowy osiedleOdwodnienie parkingu przy ul. kaliskiej w Doruchowie

Dz. 600

Rozdz. 60016

§ 6050


Dz. 600

Rozdz. 60016

§ 6050
673.000,-

236.500,-

60.000,-

3.

Pomoc dla Powiatu ostrzeszowskiego na

budowę chodników


Dz. 600

Rozdz. 60014

§ 6300


125.000,-


4.

Zakup komputerów i programów

Komputerowych


Dz. 750

Rozdz.75023

6060

35.500,-

5.

Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego

(ksero+skaner+drukarka)


Dz. 750

Rozdz.75023

6060

18.300,-

6.

Zakup MIKROBUSU

Dz. 750

Rozdz.75023

6060

20.000,-

7.

Dotacja do Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie na zakup samochodu służbowego.

Dz. 754 rozdz.75405 §

6170

15.000,-

8.

Budowa Świetlicy wiejskiej wrazz remizą strażacką w PlugawiceDz.754

Rozdz.75412

6050


70.000,-

9.

Termo modernizacja Szkoły Podstawowej w Doruchowie - opracowanie dokumentacji


Dz. 801

Rozdz.80101

§ 6050

30.000,-

10.

Zakup kontenera na odpady dla Szkoły Podstawowej w TorzeńcuDz.801

Rozdz.80101

§ 6060

5.000.-

11.

12.

Budowa kanalizacji

 1. Dąbrówka – Zalesie
Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji:

 1. Doruchów Emilianów


Dz.900

Rozdz.90001

§ 6050
Dz.900

Rozdz.90001

§ 6050

420.000,-
12.000,-

13.

Wykonanie punktu zlewnego ścieków na Oczyszczalni .


Dz.900

Rozdz.90001

§ 6050

53.000,-R A Z E M


1.998.300,-
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr XV/75/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 rOgółem budżet gminy zwiększa się – dochody i wydatki o kwotę 82.237,-


Zwiększone zostały następujące dochody i wydatki :

             -  5.500,- zwiększa się dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej i przeznacza na:

              - 1.500,- budowę drogi Godziętowy osiedle

              - 4.000,- ubezpieczenie samochodu
 
            -   9.870,- dotacja na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - 
 
zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka

angielskiego w klasach I szkół podstawowych w okresie  styczeń – sierpień 2008. dla:

Sz.P Doruchów Sz.P.Morawin Razem

§ 3020 460,- 230,- 690,-

§ 4010 5.136,- 2.568,- 7.704,-

§ 4110 834,- 417,- 1.251,-

§ 4120 150,- 75,- 225,-


-------------------

  9.870,-


  - 66.867,- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnymZmniejszenia i zwiększenia między paragrafami dokonuje się na kwotę 36.300,-


w dz. 600 rozdz.60014 pomoc dla powiatu.