Uchwała Nr XVI/76/2008

Rady Gminy Doruchów

z dnia 21.05.2008 roku.

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres
                     od 01.06.2008 roku do 31.05.2009 roku.


Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
/ Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy w Doruchowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązujące na terenie Gminy Doruchów :


1 / za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę :

a / gospodarstwa domowe – 1,77 zł./m3 brutto tj. łącznie z podatkiem VAT

b/ podmioty prowadzące działalność gospodarczą z wyłączeniem indywidualnych

gospodarstw rolnych - 1,89 zł/m3 brutto tj. łącznie z podatkiem VAT

c / pozostali odbiorcy - 1,77 zł./m3 brutto tj. łącznie z podatkiem VAT


2/ za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych :


a/ gospodarstwa domowe - 2,32 zł./m3 brutto tj. łącznie z podatkiem VAT

b/ pozostali odbiorcy - 2,32 zł./m3 brutto tj. łącznie z podatkiem VAT


3/ ścieki dowożone na oczyszczalnię ścieków –1,60 zł./m3 brutto tj. łącznie z podatkiem VAT


§ 2.


Taryfy o których mowa w § 1 obowiązują w okresie od dnia 01 czerwca 2008 roku do dnia 31 maja 2009 roku.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów

§ 4.


1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

w Doruchowie

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca

2008 roku.


                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                     /-/ Joanna Blewąska