U C H W A Ł A Nr XVI/ 77 /2008

RADY GMINY w DORUCHOWIE

z dnia 21 maja 2008 roku
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 , poz.1591 z 2001r. z późń.zm. )


uchwala się ,co następuje :


§ 1.


W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr XII/54/2007 z dnia 20 grudnia 2007

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2008 zmienionym Uchwałą nr XIV/72/2008

z dnia 28 marca 2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 oraz

Uchwałą Nr XV/75/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008,

wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 295.767,- zł


w tym: dotacje na zadania zlecone o kwotę - 112.567,- zł


W związku z powyższym § 1 ust. 1,2 i 3 Uchwały Nr XII/54/2007 z dnia 20 grudnia 2007

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2008 otrzymuje nowe brzmienie:

'' 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2008

w wysokości 11.800.794,- zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11.794.294,-

- dochody majątkowe w kwocie 6.500,-

 1. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały

3. Dochody , o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu

adm. rządowej i innych zadań zleconych

ustawami w z wysokości 2.119.983,- zł

zgodnie załącznikiem nr 3 „


§ 2.


Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 295.767,-


w tym: w tym wydatki na zadania zlecone o kwotę - 112.567,-

W związku z powyższym § 2 ust. 1 i 2 pkt. 1 lit. a i pkt.2 oraz ust.3

Uchwały Nr XII/54/2007 z dnia 20 grudnia 2007 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2008

otrzymuje nowe brzmienie:


„1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2008

w wysokości 13.491.832,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.


2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

  1)wydatki bieżące w wysokości 11.328.532,- zł,

w tym na:

1) wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 5.042.702,- zł

2) wydatki majątkowe w 2008 r w wysokości 2.163.300,- zł

Załącznik nr 5 otrzymuje nowe brzmienie określone

w zał. nr 4 do niniejszej uchwały.


3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:


   wydatki związanie z realizacja zadań z zakresu

adm. rządowej i innych zadań zleconych

ustawami w z wysokości 2.119.983,- zł

zgodnie załącznikiem nr 3 „§ 3.

W załączniku nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/54/2007 z dnia 20 grudnia 2007 dokonuje

się następujących zmian:Zwiększa się dochody o kwotę: 295.767,-


Dz.010 rozdz. 01095 § 2010 112.567,-

Dz.600 rozdz. 60016 § 6260 165.000,-

Dz.756 rozdz. 75616 § 0460 10.000,-

Dz.852 rozdz. 85295 § 2030 8.200,-

W załączniku nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/54/2007 z dnia 20 grudnia 2007

dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się wydatki o kwotę 295.767,-


Zadania zlecone


Dz.010 rozdz. 01095 § 4110 206,-

§ 4120 34,-

§ 4170 1.364,-

§ 4300 71,-

§ 4430 110.360,-

§ 4740 112,-

§ 4750 420,-


Zadania własne


Dz.600 rozdz. 60016 § 6050 165.000,-


Dz 750 rozdz. 75023 § 3020 3.000,-

§ 4300 5.000,-

Dz 852 rozdz. 85295 § 3110 8.200,-

Dz 900 rozdz. 90001 § 4270 2.000,-Dokonuje się następujących zmian w budżecie (przeniesienia w planie wydatków)

Zmniejsza się wydatki o kwotę 18.300,-


Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 5.500,-

Dz 900 rozdz. 90002 § 4300 12.800,-

Zwiększa się wydatki o kwotę 18.300,-


Dz. 851 rozdz. 85154 § 2320 5.500,-

Dz. 900 rozdz. 90001 § 4270 12.800,-

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

                                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                 /-/ Joanna BlewąskaZałącznik nr 4

do Uchwały Rady Gminy

Nr XVI / 77 /2008

z dnia 21 maja 2008


WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH  REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY w 2008


L.p Nazwa zadania

Klasyfikacja

budżetowa

Kwota

1.

Modernizacja stacji uzdatniania Wody w Doruchowie


Budowa wodociągu w Przytocznicy

k.P Błaszczyk

Dz.010

Rozdz. 01010

§ 6050


175.000,-50.000,-

2.

Budowa dróg :


 • Mieleszówka Brzeziny


- Godziętowy osiedleOdwodnienie parkingu przy ul. kaliskiej w Doruchowie

Dz. 600

Rozdz. 60016

§ 6050


Dz. 600

Rozdz. 60016

§ 6050
838.000,-

236.500,-

60.000,-

3.

Pomoc dla Powiatu ostrzeszowskiego na

budowę chodników


Dz. 600

Rozdz. 60014

§ 6300


125.000,-


4.

Zakup komputerów i programów

Komputerowych


Dz. 750

Rozdz.75023

6060

35.500,-

5.

Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego

(ksero+skaner+drukarka)


Dz. 750

Rozdz.75023

6060

18.300,-

6.

Zakup MIKROBUSU

Dz. 750

Rozdz.75023

6060

20.000,-

7.

Dotacja do Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie na zakup samochodu służbowego.

Dz. 754 rozdz.75405 §

6170

15.000,-

8.

Budowa Świetlicy wiejskiej wrazz remizą strażacką w PlugawiceDz.754

Rozdz.75412

6050


70.000,-

9.

Termo modernizacja Szkoły Podstawowej w Doruchowie - opracowanie dokumentacji


Dz. 801

Rozdz.80101

§ 6050

30.000,-

10.

Zakup kontenera na odpady dla Szkoły Podstawowej w TorzeńcuDz.801

Rozdz.80101

§ 6060

5.000.-

11.

12.

Budowa kanalizacji

 1. Dąbrówka – Zalesie
Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji:

 1. Doruchów Emilianów


Dz.900

Rozdz.90001

§ 6050
Dz.900

Rozdz.90001

§ 6050

420.000,-
12.000,-

13.

Wykonanie punktu zlewnego ścieków na Oczyszczalni .


Dz.900

Rozdz.90001

§ 6050

53.000,-R A Z E M


2.163.300,- Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/ 77 /2008 z dnia 21 maja 2008 rOgółem budżet gminy zwiększa się – dochody i wydatki o kwotę 295,767,-


Zwiększone zostały następujące dochody i wydatki :


          - 112.567,- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów

  rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę.

  - 165.000,- dofinansowanie ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów

  Rolnych na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej

  ewidencyjnie jako obręb Skarydzew – na budowę drogi Mieleszówka

  Brzeziny,

  - 10.000,- zwiększa sie dochody z tyt. opłaty eksploatacyjnej z przeznaczeniem

  na:

  3.000,- sprawy bhp

  5.000,- pozostałe usługi wykonanie strony internetowej

  2.000,- usługa remontowa – remont stawu w parku w Doruchowie

  - 8.200,- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wieloletniego

  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”Zmniejszenia i zwiększenia między paragrafami dokonuje się na kwotę 18.300,-

z przeznaczeniem na:

-   5.500,- na dotację dla powiatu – Centrum Pomocy Rodzinie na prowadzenie świetlicyśrodowiskowej w Doruchowie.
Ze świetlicy korzysta ok. 20 dzieci z terenunaszej gminy, są , to w większości dzieci z różnymi problemami m.in.alkoholowymi.
Opiekun świetlicy realizuje programy profilaktyczne- edukacyjnez zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.


- 12.800,- na remont stawu w parku w Doruchowie