Uchwała Nr XVII/79/2008

Rady Gminy w Doruchowie

z dnia 08.07.2008 r.w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 późniejszymi zmianami)
oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) po zaciągnięciu
opinii Zarządu Powiatu Ostrzeszowskiego Rada Gminy w Doruchowie uchwala, co następuje:


§ 1.


Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi wymienione w załączniki nr 1 do niniejszej uchwały


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Wielkopolskiego

                                                                                    Przewodniczca Rady Gminy 
                                                                                      /-/ Joanna Blewąska

Zał. do uchwały Nr XVII/79/20089

Rady Gminy Doruchów z dnia 08-07-2008rWYKAZ DRÓG GMINNYCHLp.

Nazwa ciągu drogi

Długość km

1

Marszałki - Przytocznica

3, 514

2

Ostrzeszów -Tokarzew

3, 035

3

Tokarzew- Mikorzyn

2,.506

4

Tokarzew - Rudniczysko-Torzeniec

5,405

5

Rudniczysko-Torzeniec-Tonia

7,160

6

Torzeniec Las-Jutrków

4,285

7

Morawin - Mieleszówka-Brzeziny

2,734

8

Zamysły-Stara Kuźnica

1,350

9

Kuźniki Las- Stara Kuźnica

1,320

10

Stara Kuźnica

1,345

11

Las- Przytocznica

0,780

12

Przytocznica-Stara Kuźnica

2,324

13

ul. Spółdzielcza

0,170

14

ul. Szkolna

0,450

15

ul. Słoneczna

0,194

16

ul. Krzywa

0,270

17

ul. Ogrodowa

0,225

18

ul. Topolowa

0,165

19

ul. Leśna

1,305

20

od drogi nr 840540 P do drogi powiatowej Ostrzeszów-Doruchów

1,085

21

ul. Rzemieślnicza

0,250

22

ul. Nowa

0,280

23

ul. Spokojna

0,220

24

ul. Zielona

0,160

25

ul. Polna

0,108

26

ul. Parkowa

0,832

27

Od drogi nr 840556 P do drogi powiatowej Tokarzew-Doruchów

1,085

28

Pieczyska-Godziętowy-Doruchów

6,830

29

Godziętowy (wieś)

0,700

30

Godziętowy(osiedle)

0,655

31

Przytocznica (wiadukt) - Godziętowy

0,865

32

Doruchów(Huby)

0,420

33

Tokarzew (Piaski)

0,870

34

Jadwiżka-Tokarzew

1,454

35

Emilianów

0,800

36

Emilianów do drogi wojewódzkiej Kalisz-Wieruszów

2,105

37

Skiera-Stara Kuźnica-Zalesie-Rudniczysko

6,440

38

Stara Kuźnica -Wrzosy

2,570

39

Wrzosy

0,800

40

ul. Kościelna – ul. Lipowa

0,660

41

ul. Kwiatowa

0,330

42

ul. Krótka

0,213

43

ul. Łąkowa

0,355

44

Rudniczysko

0,550

45

Torzeniec (Babiniec)

0,425

46

od drogi 840567 P do Wrzosów

1,405

47

Wygoda Plugawska

0,528

48

Wrzosy-Pyki -Morawin

4,990

49

Wrzosy od drogi nr 840578 P

0,520

50

Zalesie -Leśniczówka

1,678

51

Zalesie

0,600

52

Torzeniec (Parcele)

1,750

53

Skarydzew (Kały)

1,375

54

Morawin

0,351

55

Bobrowniki-Morawin

1,075

56

Skarydzew

1,200

57

Torzeniec(Stary Pan)

0,503

58

Morawin-Plugawice-Pałac

3,000

59

Plugawice (Osiedla)

0,550

60

Mieleszówka (Osiedla)

0,510

61

od drogi nr 840535 P do Przykop

1,325

62

Oświęcim do mostu na rzece Prośnie

0,760

63

Plugawice-Tonia

2,575


RAZEM

93,829  


                                                                                      Przewodniczca Rady Gminy 
                                                                                      /-/ Joanna Blewąska