Uchwała Nr XVII/80/2008

Rada Gminy w Doruchowie

z dnia 08.07.2008 r.


w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Doruchów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.

1591 późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Doruchowie uchwala, co następuje:

§ 1


Upoważnia się Wójta Gminy Doruchów w porozumieniu z Radami Sołeckimi do ponoszenia kosztów utrzymania dróg

wewnętrznych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz Gminy Doruchów

w zakresie zapewniającym minimum przejezdności w ramach możliwości

finansowych wynikających z uchwalonego budżetu Gminy.


§ 2


Przeznaczając środki budżetu Gminy na utrzymanie dróg wewnętrznych należy kierować

się znaczeniem drogi dla lokalnej społeczności.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                            Przewodnicząca Rady Gminy
                                              /-/   Joanna Blewąska