UCHWAŁA Nr XVII/81/2008

RADY GMINY DORUCHÓW

z dnia 8 lipca 2008 roku


w sprawie : udzielenia pomocy rzeczowej.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 w związku

z art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.

Nr 142 poz.1591 ze zm. ) oraz art.167 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy

uchwala , co następuje :

§ 1

Udziela się Powiatowi Ostrzeszowskiemu

  • pomocy rzeczowej w wysokości 15,000 ,- na opracowanie dokumentacji technicznej na :

  • 10.7000 – opracowanie dokumentacji na budowę chodnika ul. Ostrzeszwska oraz Przytocznica -wiadukt kolejowy,

  • 2.300,- opracowanie dokumentacji na budowę chodnika Doruchów ul. Powstańców Wlkp.- P. Pawlak,

  • 2.000,- opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Tokarskiej.


§ 2


Wykonie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                   Przewodnicząca Rady Gminy
                                        /-/ Joanna Blewąska