Uchwała Nr XVII/82/2008
Rady Gminy Doruchów
z dnia 8 lipca 2008 roku

w sprawie :zmian budzetu i w budżecie gminy na 2008 rok.

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym  (Tekst jednolity  Dz.U.Nr 42, poz.1591 z 2001r. z póź. zm.
Rada Gminy uchwala , co następuje :

                                                    § 1

W budże4cie gminy  uchwalonym uchwałą Nr XII/54/2007 z dnia 20 grudnia 2007 . w sprawie :
uchwalenia budżetu gminy na 2008 zmienionym UchwałaNr XIV/72/2008 z dnia 28 marca 2008 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie
gminy na 2008, uchwałą Nr XV/75/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 w sprawie: zmian budżetu
i w budżecie gminy na 2008, uchwala Nr XVI/777/2008 z dnia 21 maja 2008 w sprawie : zmian budżetu
i w budźecie  gminy na 2008 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 18/2008 z dnia 30 czerwca wprowadza
się następujące zmiany :

Zwiększa się dochody gminy o kwotę                             - 43.000,- zł


W zwiazku z powyższym § 1 ust.1 i 2 uchwały Nr XII/54/2007 z dnia 20 grudnia 2007  w sprawie :
uchwalenia budżetu gminy na 2008 otrzymuje nowe brzmienie:


"1. Ustala sie dochody budżetu gminy na rok 2008 
     w wysokości                                                                  11.893.751,- zł
     z tego :
     - dochody bieżące w kwocie           11.679,251
     - dochody majątkowe w kwocie           214.500,-

  2. Dochody budżetu okresla załąćznik Nr 1 do uchwały ".

                                                  § 2

Zwieksza się wydatki gminy w kwocie                           - 43.000,- zł

W zwiazku z powyższym i zmianami dokonanymi w § 3 , § 2 ust.2 i 2 pkt.1 lit.a i pkt.2
Uchwały Nr XII/54/2007 z dnia 20 grudnia 2007 w sprawie
: uchwalenia budżetu gminy na 2008 otrzymuje brzmienie:


"1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2008
     w wysokości                                 13.584.789,- zł
     zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

  2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmuja :
      1/ wydatki bieżące w wysokości     11.388.489,- zł
          w tym na:
          a/ wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 5.019.502,- zł
2/ wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 2.196.300,- zł
    Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w zał. Nr 1 do nin.uchwały.

                                                    § 3
W załączniuku  nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XII/54/2007 z dnia 20 grudnia 2007
dokonuje się następujących zmian:

Zwieksza sie dochody o kwotę :    43.000,-
Dz.600 rozdz.60016 § 6300          28.000,-
Dz.700 rozdz.70005 § 0870          15.000,-

W załączniku nr 2 uchwały Rady Gminy Nr XII/54/2007 z dnia 20 grudnia 2007
dokonuje się następujacych zmian :

Zwiększ się wydatki o kwotę :
       43.000,-

Dz.600 rozdz.60014 § 4300          15.000,-
Dz.600 rozdz.60016 § 6050          28.000,-

Dokonuje się następujacych zmian w budżecie (przeniesienia w planie wydatków )

Zmniejsz się wydatki o kwotę           5.005.-

Dz.801 rozdz.80101 § 4040             2.109,-
Dz.801 rozdz.80104 § 4040             2.891,-
Dz.801 rozdz.80148 § 4010                    5,-

Zwiększa się wydatki o kwotę

Dz.801 rozdz.80148 § 6060              5.000,-
Dz.854 rozdz.85401 § 4040                    5,-

    
                                                            § 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                            §

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń.                                          Przewodniczaca Rady Gminy
                                         /-/ Joanna Blewąska