U C H W A Ł A Nr XVII/ 84/ 2008

R A D Y G M I N Y D O R U C H Ó W

z dnia 08 lipca 2008 rokuw sprawie : uchwalenia „ Planu Odnowy Miejscowości Plugawice ” na lata 2008-2015.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 08marca 1990r. o samorządzie gminnym


( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala ,

co następuje :


§ 1.


Uchwala się do realizacji „ Plan Odnowy Miejscowości Plugawice” na

lata 2008-2015 zawierający cele i kierunki działania, misję oraz wybrany wariant rozwoju wraz

z ich monitorowaniem i wdrażaniem,  będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Joanna Blewąska